>
 

Aymavisi
Anla, selletir ve Yaama Dntr...

AyMavisi benim dnyam, sizin de varsa paylamaktan ekinmeyin.

 

sminiz : *
Mailiniz : [P]
Varsa Siteniz :
Mesajnz : *

Ltfen Resimdeki Drt Harfi Girin :
If you can read this, don't touch the following text fields.If you can read this, don't touch the following text fields. 

Mesajlar : 181 - 200
Sayfa : 10
Toplam mesaj : 602
1 ... 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 ... 31
19/02/2010 02:23

Sitenizi Çok beðendim ellerinize saðlýk fakat ben sitedeki resimleri almak istiyorm fakat kopyalayamýyorm parça parça geliyo yardmcý olablýrmýsýnýz?
 
06/02/2010 02:07

BÝRAZDAN

BÝTMEYEN AÞKLARDA BÝTTÝ
KEÞKELER BAÞLAR BÝRAZDAN
SOLMAYAN GÜLLERDE SOLDU
ZAMAN YAVAÞLAR BÝRAZDAN

ÇOK BASÝT SORULARA CEVAPSIZ KALIRIZ
AÞKTA YANILSAMAYI YAÞARIZ BÝRAZDAN
GECEYÝ GÜNDÜZLE KARIÞTIRIRIZ
BÝR BEDENDE BÝN AYRILIK OLURUZ BÝRAZDAN

HOÞ SOHBETLERE BOÞ BOÞ BAKARIZ
HAFÝF AMA ANLAMSIZ TEBESSÜM EDERÝZ BÝRAZDAN
OTOMATÝÐE BAÐLANIP ANILARA DÖNERÝZ
KEÞKELERE BAÞLARIZ BÝRAZDAN

SUAT ACAR

suat_acar@hotmail.com
 
23/01/2010 02:51

Cennetle ilgili makalenize biraz da boþ bulunup takýldým :) Meseleyi irdelerken bu kadar at gözlüðü kullanmak bence ancak size zarar verir. Kur'an bütün dinler içerisinde (tahrif edilmemiþ olmasý hasebiyle) cennetle ilgili en net ve doyurucu bilgileri ihtiva eden Kitap'týr. Þu ayetler bile baþka hiçbir açýklamaya gerek býrakmayacak þekilde cenneti özetler. "Orada onlarýn içlerinden 'kin' i söküp almýþýzdýr. Orada onlar 'sýkýlmayacaklardýr', Orada onlarýn içinden 'hüznü' çýkarmýþýzdýr. Orada onlara 'yorgunluk' yoktur" . Bir insanýn içinden sýkýntý ve hüznü alýrsanýz ne olur? Birer cennet yaratýðý olan hurilerin memelerinin ne kadar olgunlaþtýðý sorun teþkil eder mi?
Saygýlar
 
08/01/2010 03:51

hikaye bölümünde''anasayfaya geri dön'' linki hikayelerin ilk satýrlarý üzerine geliyor, rahat okumayý engelliyor. hikaye listesinin altlarýndaki hikayelere ulaþýlamýyor. ilk defa bu kadar uzun süre bir sitede hikaye okuyorum. çok faydalý bilgiler var,saðol arkadaþ
 
20/12/2009 15:31

bu site bilgilenmek için gercekten de cok guzel bir site.emegi gecen herkese cok tesekkur ederim.bu sitede yayýnlanmýs eski yaýlar guncelleniyormu onu soracaktým.cevap yazan olursa cok sevinirim.þimdiden teþekkürler...
 
14/12/2009 04:35

Sevipte söyliyemediðim þarkýlar var
Bir dizesini asla hatýrlýyamadýðým þiirler
Keþke , keþke o ben olsaydým dediðim hikaye kadýnlar
Düþlerim var
Uyandýðýmda yanlýzca baþýný hatýrladýðým
Ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediðim
Bir adam var düþümde
Tam dokunucakken uyandýrýldýðým
bi adam,sonumuzun ne olucaný hiç öðrenemediðim
Düþümde bi adam var
Benimde bilemediðim
Bi adam var diyorum
Düþünüp düþümden ayrý kaldýðým

SÝBEL ALAÞ [ adam adlý paçasýndan )evet çok güzel bi site bende daha yeni ziyaret ettim hoþuma gitti ve bende biþiler yazmak istedim.....

baþarýlar
 
11/12/2009 07:13

AY, GÜNEÞ, GÖKYÜZÜ

Üçü bir arada gibiyim;
Ay,
Güneþ,
Gökyüzü

Ay ýþýðýndan, güneþe
Seni sende yaþar gibiyim;
Anýlar,
Yazgýlar,
Yeryüzü

SUAT ACAR
 
28/11/2009 09:09

merhabalar tekrardan 4 yýldýr bu sitey boþ vakitlerimde göz atýyorum emeðinize saðlýk keþke benimde katkým olsydý sitenize faydalý olabilseydim
 
18/11/2009 19:46

güvendiðin yüreklere karlar yaðmýþsa, buz tutmuþsa o sýmsýcak bakýþlar,sen yangýnlar içinde üþüyorsan. ve bir zavallýlýksa artýk o çok sevmek böyle bir dünyaya tükürmek ve ölmek güzeldir
 
18/11/2009 19:38

harika bir site çok hoþuma gitti.baþarý temennisiyle
 
14/11/2009 01:08

topraðýmý birinin eline verdim.sürdü çapaladý yaktý canýmý.karar verdim.elinde tohumlarý olmadan kimse ayak basamaz artýk...
 
12/11/2009 20:39

merhabalar sitenize yeni baktým çok güzel þiirler var insan aþýk olunca daha da bi þiir okuyasý geliyor ama ben þiire aþýk biriyim size daimi baþarýlar dilerim inþallah bende yazmaya baþlayacam umarým beyenirsiniz....
 
09/11/2009 22:30

ÝYÝ HALLERÝM


Ýyi hallerimi, göz önünde tut.
Ýstersen sevgimi, istersen beni unut.
Kalbim boþ, her yeri seni bekleyen umut.
Ýstersen sevgini büyüt, istersen gönlümü uyut.

Ýyi niyetlerimi, düþlerine okut.
Ýstersen benimle, istersen kendinle tanýþ.
Gözlerim, bakýþlarýný bekleyen komut.
Gelirsen sevgimle, gidersen gözyaþlarýmla tanýþ.

Ýyi gecelerim, son seferlerim.
Gönlümdeki gülleri, senin için bekletirim.
Ýyi günlerim, sisli hayallerim.
Gözlerimdeki yaþlarý, senin için biriktiririm.

Suat ACAR
 
05/11/2009 17:36

merhabalar sitenizi çok beyeniyorum ve sürekli giriþ yapýyorum.fakat üye giriþi göremiyorum.
bu arada murathan mungan þiirleri çok güzel sitenizde fazla göremiyorum onuda eklerseniz sevinirim.kolay gelsin
 
26/10/2009 00:51

merhabalar sitenize ilk kez denk geldim ben de felsefe grubu öðretmeniyim ve öðrencilerime tavsiye ettim gerçekten çok beðendim ellerinize saðlýk emek verilen bir site olmuþ daha da güzel olcaktýr diye düþünüyorum. kolay gelsin :)
 
20/10/2009 17:13

emeðinize saðlýk harika iþ çýkarmýssýnýz.siteniz gerçekten mükkemmel olmus çok beðendim
 
17/10/2009 17:09

Merhabalar ,
Sitenizi zevkle takip ediyorum.
Hergün aþama kaydediyorsunuz .Aþaðýda ki sitelerde de
Bilhassa bugünlerde...deðiþim geçirmekte olan Dünya'mýz ve biz
üzerinde yaþayan insan'larýn ihtiyacý olan bilgileri bulacaksýnz.
Bu derslerin verildiði ortamda bulunmak isteyen olursa ***************.humanizma.net sitesindeki "iletiþim " bölümünden ulaþabilirler.
Sevgiler , saygýlar.
Ziynet Þeren

***************.humanizma .net
***************.polarya.net
***************.kharium.com
 
11/10/2009 16:22

GÖKYÜZÜNÜ BAÞIMIN ÜSTÜNDE GÖRMEK BANA YASAK...BURASI BENDEN BAÞKA KAÇ KÝÞÝNÝN EVÝDÝRR..BÝLMÝYORUM...BEN BÝR BAÞIMA ONLARDAN UZAÐIM...ONLAR HEP BÝRLÝKTE BENDEN UZAK..BANA KENDÝMDEN BAÞKASIYLA KONUÞMAK YASAK...CEMAATCÝLERDEN BIKMIÞ TÜM ATATÜRKÇÜ ÜNÝVERSÝTE ÖÐRENCÝLERÝNE UZUN BÝR ZAMANIN ARDINDAN SELAM EDÝYORUM...
 
30/09/2009 16:09

21.yy en büyük þairi kabul edilen Onur Sezgin’in Tiyatral Þiir için yazmýþ olduðu denemelerden en kýsa olanlarýýdýr. Þiirleri dikkatlice okuyup inceledikten sonra daha detaylý bilgi edinmek ve bu yeni oluþum hakkýnda düþüncelerinizi iletmek için,Yeni kurulmuþ olan ( onur-sezgin.tr.gg) adlý *****bsitesini ziyaret edebilirsiniz.
Not: Bu adres, yalnýzca uluslar arasý “sir” ve “Baronet” unvaný olan edebiyatçýlar için, *****st Minister ve Cambiridge okulu tarafýndan verilir… Baþýna (***************.) diye bir ekleme yapmanýza gerek yoktur.
prf. dr. Zihni SÝNÝR ( Þairleri koruma ve geliþtirme derneði as baþkaný )


1.perde 2.kýsým ( 2008 Türkiye'si )

ÜSTÜ ÖRTÜLÜ GERÇEKLER,
BÝR BÝR AÇIÐA ÇIKIYOR ÞÝMDÝ
DOÐANIN YASALARI,
GECENÝN KARANLIÐINA GÝZLENMÝÞTÝ YA,
TANRI “EDÝSON DOÐSUN” DEDÝ
VE IÞIÐA BOÐULDU HERÞEY
Onur Sezgin 23/11/2008


AYAK TABANLARINDA OLUÞAN HER NASIR;
BÝR ACI VERÝR ÝNSANA
TÜKETÝLEMEYEN BAZI ARZULARDAN MI?
YOKSA BOÞA ÇIKAN UMUTLARDAN MI?
BÝLÝNMEZ YA,
AK DÜÞMÜÞ HER SAÇ TELÝNÝN ARDINDA
BÝR GÖZYAÞI SAKLIDIR
ÇIKMAKLA ÝÞLEDÝÐÝ SUÇA ÜZÜLÜP AÐLARCASINA
Onur Sezgin 21/07/2008
2. perde 1. kýsým ( Metafizik Usulü Ayrýlýðýn Koordinatlarý )

ÝKÝMÝZ DE TEK BAÞINA KALDIK ÞÝMDÝ
AMA BEN,
DAHA BÜYÜK BÝR ÞEHÝRDE,
DAHA KALABALIK BÝR CADDEDE KAYBOLDUM
ÇEVREMÝ SARAN BU UÐULTU,
BENÝ HÝÇ BÝLMEDÝÐÝM BÝR YÖNE SÜRÜKLÜYOR
BAÞIMDA HAFÝF BÝR AÐRI,
AYAKLARIM YORGUN
PUSULAM KAYIP!
Onur Sezgin 8-12-2008

1. perde 2. kýsým ( Bir Mutluluk Þarkýsý )

DÜNYAYI BÝR SU DAMLASININ ÝÇÝNDE GÖRMEK
− NE GÜZEL!
VE BÝR KIR ÇÝÇEÐÝNDE CENNETÝ

ZAMANI KUM SAATÝNÝN ÝÇÝNDE SIKICA TUT!
BAK, SONSUZLUK ELLERÝNDE ÝÞTE!
YAÞLILIK KORKUTMASIN ARTIK SENÝ
AÇLIK VE ÖLÜM DE
ÝSTERSEN GÜNEÞÝ VEREBÝLÝRÝM SANA
ESKÝDEN BAHÇEDE OYNADIÐIM YERDE

AMA BANA ÝNANMADIÐINI SÖYLEME
BEN BÝR MUTLULUK ÞARKISI YAZDIM
HER ÇOCUK DÝNLEYÝP SEVÝNSÝN DÝYE

Onur Sezgin 12/10/2008


“KÜSKÜNÜM BENÝM”
BEN ONA BÖYLE DERDÝM ÇÜNKÜ
KABUL EDÝYORUM BÝRAZ HASSAS VE KIRILGANDI
KÜSTÜRMÜÞÜM ONU…


VE BÝR GÜN…
KOPARDILAR ONU BENDEN
MAKASIN BÝLEÞEN UÇLARI,
KESÝP AYIRDI KUTSAL SAÇI BEDENÝMDEN
SONSUZA KADAR…

VE O ZAMAN, ONUN (SEVAL’ÝMÝN)
GÖZBEBEKLERÝNDEN ÞÝMÞEKLER ÇAKTI
VE KARANLIK GÖKYÜZÜNDEN YAÐMURLAR BOÞALDI
HÝÇ BÝTMEYEN…

VARSIN BU HAVA, BU SU,
BU YERYÜZÜ KARGAÞALIÐA DÜÞSÜN
ÝNSANLAR, HAYVANLAR, KURTLAR KUÞLAR MAHVOLSUN!
SONSUZA DEÐÝN LANETLÝ OLSUN,
BU NEFRET EDÝLESÝ GÜN
EN GÜZEL, EN ÇOK SEVDÝÐÝM VARLIÐI
KAPIP GÝTTÝÐÝ ÝÇÝN

Onur Sezgin 30/11/2008


LODOS YÝNE SERT ESÝYOR,
YAÐMUR DAMLALARINDA HÝÇ BÝTMEYEN BÝR TELAÞ
UZAKLARDA ÇOK UZAKLARDA BÝR BEBEK AÐLIYOR
DÜNYA BÝR EKONOMÝK KIRÝZ ÝÇÝNDE
ANCAK ÝLHAM PERÝM ÜMÝTSÝZ DEÐÝL

Onur Sezgin 29/11/2008
 
30/09/2009 16:07

VE SOÐUK,
VE MONOTON,
VE YAÐMURLU BÝR YERDE
RÜZGĂRIN BÝLE AÐAÇ DALLARINI HIRPALADIÐI
VE DAMLARDA BÝRÝKEN SU AKARKEN ASIK BÝR YÜZLE
GÜNEÞÝN GREV YAPIP GÜLÜMSEMEDÝÐÝ BÝR GÜNDE KÝ
HOÞ GELEBÝLÝR O AN SÝZE HOÞ OLABÝLÝRSE
ISLANMAKTAN KORKAN BÝR ÇOCUÐUN ÇAMURA BATMASI ÝÞTE

EVDEKÝ HAYAT ÇOK AZ ÞÝÝRSELDÝR.
DIÞARDAYSA SOÐUK -- DIÞARDAYSA YAÐMUR
BÝR DE MÝYAVLAYAN O KEDÝ
YARATAMAM YA BUNLARDAN BÝR KOMEDÝ
YA DA DOÐRU DÜRÜST BÝR TRAJEDÝ

ANCAK GEÇEBÝLMELÝDÝR BÝR OZAN
BÜYÜK KÜÇÜK TÜM ENGELLERÝ
YAKABÝLMELÝDÝR ÝÇÝNDEKÝ TANRISAL ATEÞÝ
KÝMÝ ZAMAN SU DÖKÜP
SÖNDÜRMEYE YELTENSELER BÝLE.

ONUR SEZGÝN


YAZIK!
KAYBETMÝÞTÝR BAZI DEÐERLERÝ TARÝHTE UYGARLIKLAR
VE KADIN DA YÝTÝRDÝ YA TANRININ ONA ÖZENLE VERDÝÐÝ DEGERÝ
( DOÐRULUÐU OLMAYAN ÝLKEL BÝR ANLAYIÞ UÐRUNA )

VE BU OYUNUN KURALINI KOYANLAR
BASKI ALTINDA TUTTULAR KÝ ONLARI
ÝTÝLÝP KAKILDILAR SONRA
SUÇ ÝÞLEDÝKLERÝNDE KURBAN,
USLU OLDUKLARINDA DA ÞEHÝT EDÝLDÝLER ÇOCUK BAKMAYA

SONUNDA CEZALANDIRILDILAR ONLAR,
ERKEÐÝN ÇARPTIRILMASI GÝBÝ SAKAL TIRAÞINA
BELKÝ DE HERGÜN ÖDENEN BEDELÝN VERDÝÐÝ BU ACILAR
ÇOKTAN YAKLAÞMIÞTIR KADININ DOÐUM SANCILARINA
YETER KÝ TÝTÝZ BÝR ÞEKÝLDE GETÝRÝLSÝNLER BÝR ARAYA

KADINA GELÝNCE -- KADINLIÐIN O GERÇEK ACILARINI
KÝM ANLAYABÝLÝR KÝ DERÝNDEN DERÝNE
HELE BÝR ÇOCUÐUN KALP ATIÞLARINI DUYUP DA ÝÇÝNDE
BÖYLESÝ BÝR CEFAKĂRLIK KARÞISINDA ERKEÐÝN SEVECENLÝK DUYGUSU
NEDENSE ÝÇÝNDE BAZEN BENCÝLLÝK
VE BAZEN DE KUÞKU TAÞIR BÝR PARÇA

NE DE OLSA SONUNDA
GÜZELLÝÐÝ DE -- EÐÝTÝMÝ DE -- AÞKI DA
YA EV HANIMLIÐI
YA TOPRAK ÝÇÝN BÝR IRGAT
YA DA BÝR ULUS YETÝÞTÝRMEK ÝÇÝNDÝR YANLIZCA


01-08-2007
ONUR SEZGÝNTavuzkuþundan çok boynuzlunun olduðu
Bir sosyete eðlencesinde
Öylesine sinsi bir av partisi vardý ki
Nargile içen bir miskini bile yerinden oynatýrdý.
Bir geyik bulunmasa da av niyetine
Yerine konacak biri bulunurdu
Salonun herhangi bir köþesinde
Anlamak zordur,
Hamlelerini görmekse tam bir bilmece
Hele yeni baþlayanlar için,
Sanki satranç karþýlaþmasý zamanýn unutulmuþ bir anýnda
Vezir çok önemlidir kuþkusuz, kaleler de öyle
Hep sürpriz olur atýn hamlesi,
Tehlikeli mi tehlikelidir filler,
Kullanmasýný bilirsen piyonlar ama kolay yem olurlar.
Bir mücadeledir orda verilen
Þahlar mat oluncaya kadar süren...
Ýplerini koparabilmiþ kuklalar ancak bu oyunun dýþýnda kalýr.
Birde o ateþ böcekleri
Ýðnesi yok kanatlarý var
Kimi zaman ateþ saçarak etrafta
Sonra kaybolurlar gecenin karanlýðýnda
Eðer bir eþek arýsý olsaydý orada
Piþman ederdi hepsini doðduklarýna
Onur Sezgin
 
1 ... 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 ... 31
Mesajlar : 181 - 200
Sayfa : 10
Toplam mesaj : 602

 

 


 

Powered by : AlexGuestbook © - infos_spam.php?lang=english','down',350,280,'scrollbars=yes')">Note to spammers

Skin design by : Un prof belge en vadrouille
Valid
XHTML | CSS