>
 

Aymavisi
Anla, selletir ve Yaama Dntr...

AyMavisi benim dnyam, sizin de varsa paylamaktan ekinmeyin.

 

sminiz : *
Mailiniz : [P]
Varsa Siteniz :
Mesajnz : *

Ltfen Resimdeki Drt Harfi Girin :
If you can read this, don't touch the following text fields.If you can read this, don't touch the following text fields. 

Mesajlar : 121 - 140
Sayfa : 7
Toplam mesaj : 604
1 ... 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 ... 31
12/07/2011 02:16

sitenin içeriði çok güzel ancak arka plan güzel olmamýþ.
 
05/07/2011 03:05

bu sitede herþey güzelde bi de þu taraflý siyasi düþünce yazýlarý olmasa çok daha güzel olurdu sanki...ne gerek var böyle þeylere...
 
03/07/2011 18:41

Tek kelimeyle MÜKEMMEL bi site...Ve bu faydalý siteyi yapan güzel insanlara teþekkürü bir borç bilirim...TEÞEKKÜRLER...
   
03/06/2011 03:20

Çok güzel Bi Çukur gibi siteniz güzeliðin her tadý var düþtükçe insanýn düþesi ve düþtükten sonra çýkmayasý geliyor Baþarýllar
 
28/05/2011 22:03

ben bayýldým acýkcasý sýzýlerý kutluyorum
cok basarýlý buldum cok eylendým ýnaýlmazdý vede kendýme geldým
býrazda ýlgý alanýma gýrýyor megerse beným hep yaptýklarýmýs bunlar


bayýldým bol basarý
 
23/05/2011 08:15

SÝTENÝZ GERÇEKTEN HARÝKA YAKLAÞIK 6-7 YILDIR SÝTENÝZE UÐRUYORUM VE KENDÝMÝ BAM BAÞKA BÝR DÜNYANIN ÝÇÝNDE GÖRÜYORUM ÝYÝ ÇALIÞMALAR BÜTÜN ÇALIÞANLAR BAÞARILAR DÝLERÝM
 
21/05/2011 22:22

Sizi kutlamaktan baþka bir çarem yok, kýskandým...
Sizi çok kýskandým.
Yeni keþfettim sitenizi, yaþam pýrýltýsý süzüldü göz bebeklerime, bir çocuk gibi mutlu oldum, ''sanýrým yalnýz deðilim'' ' e br cevapsýnýz belki.
Bloðumda kendi yazýlarým var.Ýki kitabýmý yayýnladým; Cenin Düþleri ve Düþte Göç.Arþiv kýsmýndan ulaþýp deðerlendirirseniz çok mutlu olurum.Ben de sizin þiirlerinizi deðerlendirmek isterim, kendimce tabi.
Arþiv kýsmýnda altýnda adýmýn yazýlý olduðu þiirler de bana ait.Virgin'nin Öyküsü, Yýldýz Tamircisi, Hissettikçi.... devam ediyor.Uygun olduðunuz bir zamanda iletiþim kurabilmek ümidi ile
Sevgiler, Serap Kaya
 
19/05/2011 04:33

yýllar öncesi tesadüfen keþfetmiþtim sitenizi.emeðinize saðlýk arkadaþým
 
18/05/2011 23:00

SANA DA ÇOK GÖRMEDÝK

Dert neymiþ desek ?
Çok çektim bilirim dersin.
Hayat desek ?
Yaþamasý güzel ama yaþayamadým dersin.
Sen, kolay yolu seçtin.
Ýþine geldiði gibi yaþamayý tercih ettin.
Bizde çok bocaladýk ama baþaramadýk.
Sakin yaþamayý tercih ettik.
Ondandýr bu sükûnete alýþmýþlýðýmýz.
Anlamadýn halimizden, anlatsak da dinlemedin.
Soru sorduk, cevap vermedin.
Bizde seni anlamadýk.
Ama sana da çok görmedik.

Suat ACAR
 
16/05/2011 03:47

sitenizi çok beðendim gerçekten herþey düþünülmüþ yani en azýndan benim için öyle aradýðým herþeyi burda bulabilirim site ismi de çok orjinal harikasýnýz :)
 
19/04/2011 01:07

tüm site çalýþanlarýna emeði gecen herkese çok teþekkürler, verimli güzel bir ortam...
 
08/04/2011 14:59

siteniz gerçekten çok güzel felsefe bölümünü gezdim sadece resimleri sözleriyle beraber neden paylaþamýyorum - insanlara bilge öretmek deðil mi sayfanýn amaý - neden resim alma iptal edilmiþ tþkrlerr . . . . .
 
07/04/2011 02:30

YAPRAK OLMAK MI ZORMUÞ ?

Giden ardýndan bir açýk kapý býrakmýþ.
Elinden ekmeði mi alýnmýþ ?
Yüreðinden sevgisi mi çalýnmýþ, niye gitmiþ ?
Lafla peynir gemisi yürütenlerden, caný mý yanmýþ ?

Bildik, tanýdýk sohbetlerde susarak eylem mi yapmýþ ?
Her þeyin yanlýþ mahallede, muhtara surat mý asmýþ ?
Gül ile dikenin bir arada olduðu yerde, yaprak olmak mý zormuþ ?
Gidene gel demek mi doðruymuþ, Gelene gitme demek mi ?

Suat ACAR
 
12/03/2011 03:17

Sitenin edebi yazýlarý çok hoþ. Ancak güncel bölümündeki tüm yazýlarýn hükümet,devlet ve yönetim karþýtý olmasý Sitenin amacýnýn ne olduðunu düþündürüyor insana ! Ve bu yüzden ki ben okulum felsefe klübü baþkaný olarak bu siteyi önerebilecekken sitenin gayesinin felsefeden çok belli bir noktada yandaþ toplayýp hükümet karþýtý görüþler yetirþtirmek olduðundan ben bu siteyi terkediyorum. Gerekli açýklamanýz var ise, Mail adresime gönderebilirsiniz . . .
 
07/03/2011 16:31

Ýnanca Kurþun

Bir rivayet!

Orta doðuda bir yolcu aç periþan dorumda yaklaþtýðý konutun kapýsýný çalar. Konut dönemin peygamberlerinden birinin evidir. Kapý açýlýr.

Yolcu:

“Bana açlýktan ölmemem için biraz aþ ver.”

Ev sahibi

“Yardým isterken Allah’ýn rýzasý için demek lazým.” der.

Yolcu

“Ya birader ben Allah’ýn varlýðýna inanmýyorum hem senden Allah’ý göster demiyorum ki yemek istiyorum.”

Cevaba kýzan ev sahibi yolcuya:

“Git iþine” diyerek kýzar ve yardýmda bulunmaz, kapýyý yolcunun yüzüne kapatýr.

Kýzmýþ tavýrla ukala yolcuya cezasýnýn karþýlýðýnda aç býrakýlmasý haklýlýðýný mýrýldayarak “dünyasýnda gezer havasýný solarsýda inanmazsýn ha! açlýktan geber de gör” derken uykuya dalýnca rüyasýnda;

Ýlahi bir ses:

“Ya peygamber! günah iþlediniz. Sizden ekmek isteyen elli yýldýr Allah’ý inkâr ediyordu yine de Allah onu dünyasýnda barýndýrýyordu. Sen onu inanmýyor diye cezalandýrma hakkýný kimden aldýn ki” derken uyanýr. Uyandýðýnda açlýkla cezalandýrdýðý yolcuyu arar ama bulamaz. Yanlýþ ceza vermenin günahý ile kalýr. O gün bugündür düþünce suçuna ceza terimi geçtiðinde bunu hatýrlarým.

Hrant Dink’i öldüren, yada öldürten’in rüyasýna ilahi ses yankýlandý mý yankýlanmadý mý bilinmez. Bildiðim; düþüncesi farklý diye baþkalarýný cezalandýrmak sosyo psikolojik hastalýðýn örünü iðrenç bir tümör…

Vatandaþý sevmeden vatanseverlik ,
 
24/02/2011 13:53

ÝNSAN BÝR COÐRAFYADIR
Ýnsanýn deðiþmesini zorlaþtýran etmenlerden birinin de, onun bir coðrafya olduðunun anlaþýlmasýndan kaynaklandýðýný söyleyebiliriz. Onu meydana getiren yalnýzca düþünce sistemi olmadýðý için, onu yalnýzca bilgiyle deðiþtirmeye çalýþmak büyük bir yanlýþtýr.
Ýnsan, coðrafyasýyla düþünür, deðiþir. Dönüþümünde “bilgi”nin yaný sýra coðrafyayý oluþturan diðer öðelerin de etkileri vardýr. Bilgi yalnýzca onun düþüncesi üzerinde yoðunlaþan bir etki yapar.
Evrenden gelen uyaranlar, kapsama alanýndan geçerek coðrafyanýn içlerine ulaþýr. Ýnsan kapsama alanýyla bir insandýr. Kapsama alaný onun coðrafyasýdýr. Coðrafya evrenden aldýklarýyla dönüþür. Evren de coðrafyadan kazandýklarýyla! Coðrafya evreni kendine kendini evrene yansýtýr. Coðrafya bir eylem merkezidir. Etki alanýndaki diðer coðrafyalarla bir arada yaþamasý saðlýklý iletiþim olanaðý ile gerçekleþebilir.
Coðrafya ayný zamanda bir “üretim” “yaratým” oluþturma merkezidir. Hangi yönümüz zayýf? Sorusuyla coðrafyamýzýn gücü sorgulanabilir. Baðýmsýzlýk, yaratýcýlýk mücadele etme ve direnme gibi yönlerimiz irdelenebilir.


Anýlar “Cehennem Sýcaðýnda”

Bir yaz fýrtýnasý bu
Ansýzýn esen
Aðaç dallarýna tünemiþ
Bir sürü yorgun kuþ
Ve dere kenarýnda þarký söyleyen o kýz

Ruhlarý sakinleþtiren bir ninni gibi
Yolunu kaybetmiþ yolcularýn
Etrafýnda dönen incecik esintiler
Ve haya
 
20/02/2011 23:27

Ýnce gerdan, geniþ kalça...Ya da sevdiðine sýmsýký sarýlan bir kadýn mý? Hangisi kadýn? Erkeðinin güçlü olmasý için O'na kol kanat geren ama ayaklarýný O'na yýkatmak isteyen mi? Hangisi gerçek kadýn? Sanýrým tüm kadýnlar ''hoþ olayým olmayayým,O yar benim kime ne '' diyebilme cesaretini gösterebiliyorlar...Kanýn damarda akmasý için kalp mi yoksa kadýn mý gerekli sizce? Bir kadýnla akabilir mi kan? Bulaþýk yýkarken hangi canlý bu kadar iþveli olabilir ki? Köle deniliyor ya,anlýk deðildir bu kavram...Her erkeðin olmasý gereken konumdur...Yöneten,seven,izah eden kadýndýr...Erkek bir kadýn O'nu koltuk altýna aldýðýnda erkektir... Erkeðe düþen koltukaltýný koklamaktýr..O kokunun rahatlatýcý ve güven verici gücünü hissetmek belki de...''Buraya gel'' kelimesi için deðmez mi? ''Buraya gel,kimsenin giremediði yer senin!''...Sen gel...Tersi mi bunun,Orada kal!...Sana kapýmý açtým ey sevgili Köle:Bunun için bana minnettar olup,önümde gerektiðince eðilmelisin..Baþkasýna deðil,sana açtým....
 
19/02/2011 05:19

YÜREÐÝNE SIÐMADI

BÝR MEDÝL ÝÇÝNDE SAKLADIÐIN GÖZYAÞLARIN,
KURUMASI ÝÇÝN, ÝPE ASTIÐIN SON UMUTLARIN,
VAKÝTTÝNDEN ÖNCE GELEN; ENDÝÞELERÝN, TELAÞLARIN.
BÝR ZAMANA SIÐMADI, BÝRDE YÜREÐÝNE

TEMÝZ VE ÞEFFAF YÜREÐÝNE GÝREN,
YA YÜZMESÝNÝ BÝLEMEDÝ, YA DA YÜREMESÝNÝ
YÜREÐÝNÝN SONSUZ UÇURUMUNA GELEN,
YA ÖLMESÝNÝ BECEREMEDÝ, YA DA SEVGÝNÝN YÜKSEKLÝÐÝNÝ ÖLÇEMEDÝ.

YÜREÐÝNDEN ÝKÝNCÝ BÝR ÞANS ÝSTEYEN OLDUYSA,
HÝÇ ÞANSINI DENEMEYENDE, SIRASINI BEKLÝYORDU UNUTMA !
GÖZLERÝNÝN GÜZELLÝÐÝNÝ, SANA DEFALARCA SÖYLEYEN OLDUYSA
O GÖZLERE BAKMAYI BEKLEYENÝNDE, BÝR ÞANSI OLDUÐUNU ASLA UNUTMA !

Suat ACAR
 
18/02/2011 05:14

sence degýsen sorulara cevaplar bulunabýlseydi..ozaman bu sistemin bir amacý olurmuydu!!
 
1 ... 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 ... 31
Mesajlar : 121 - 140
Sayfa : 7
Toplam mesaj : 604

 

 


 

Powered by : AlexGuestbook © - infos_spam.php?lang=english','down',350,280,'scrollbars=yes')">Note to spammers

Skin design by : Un prof belge en vadrouille
Valid
XHTML | CSS