>
 

Aymavisi
Anla, selletir ve Yaama Dntr...

AyMavisi benim dnyam, sizin de varsa paylamaktan ekinmeyin.

 

sminiz : *
Mailiniz : [P]
Varsa Siteniz :
Mesajnz : *

Ltfen Resimdeki Drt Harfi Girin :
If you can read this, don't touch the following text fields.If you can read this, don't touch the following text fields. 

Mesajlar : 101 - 120
Sayfa : 6
Toplam mesaj : 604
22/12/2011 01:53

Seyyid Nesimi ile ilgili araþtýrma yapýyordum ki bu sitedeki bir yazýyla karþýlaþtým ve fakat adamý materyalist göstermiþler ? Bu adamýn kime aþýk o zaman bu konuda beni bilgilendirir misin ? Hayatý hakkýnda bir bilgi möevcut mu ? Bilinen bir aþk hikayesi var mý ? Varsa kimle yaþamýþ bu aþký ya da aþký iþçin ne yapmýþ ki bu adam bu aþký bu kadar yüceltmekte ? :S
 
18/12/2011 05:43

sizdemi boylesiniz??? 1,2iyi arkadas ve can dostum disinda kimseyle konusmak muhabbet etmek gelmiyor icimden.bilemiyorum yeni bireyler ,insanlar korkutuyor gozumu bir merhabadan ileri gitmiyor.benmi asosyallestim acaba diye panikliyorum:}yoksa insanlarmi degisti...sizdemi boylesiniz??
 
17/12/2011 06:27

merhaba oncelikle....sitenizden yararlanacagim kesin..favori listeme ekledim.kolay kolay herseyi eklemem cunki...elinize emeginize saglik...
 
15/12/2011 05:25

tüm emeði geçenlere teþekkür ediyorum.çok faydalý, ve de gerekli bir site. googleda rastgele buldum. ama çok kiþiye de tavsiye edeceim :)
 
07/12/2011 03:04

harika bir site mükemmel mükemmel mükemmel.......................
 
03/12/2011 07:23

Sitenizden dolayý tebrik ve teþekkür ederim.Sitenizi çok büyük keyif ve zevk ile gezinirken ayrýca bolca yalnýzlýðýmýn da tadýný çýkarýyorum.Çalýþmalarýnýzda baþarýlar.
 
24/11/2011 01:08

çok hoþ bir siteniz var..teþekkürler tanýtýmýnýzý nacizane yapýyoruz:))
 
21/11/2011 04:49

"teslimiyet;onu aramak,onu aramaktan yorulup onun kucaðýna düþmek"...
 
13/11/2011 00:31

Benim için insanda 3 þey bulunmasý yeterlidir. Duygu,düþünce ve yazmak. Herkes duygulanabilir,düþünebilir lakin herkes bu kadar güzel yazamaz. Yüreðinize ve emeðinize saðlýk.
 
13/11/2011 00:18

Baþlangýçlar;
Bazen bilemeyiz nerden baþlayacaðýmýzý. Ýþte o zaman bizi anlamsýz bir telaþ sarar,ikilem baðlar ve git geller olur hayatýmýzda. Bazense farkýnda olmadan baþlamýþýzdýr çoðu kere. Düþünmeden... 'Her sonun bir baþlangýcý var.' deriz. Oysaki her sonun bir baþlangýcý her baþlangýcýn bir sonu olduðunu unutup rastgele yaþarýz. Ýþte bu yüzdendir ki yanýlmalarýmýz.

Nedenler;
Nedeni; sebebibin olmak istediði þeylerde ararýz. Bazý þeyleri ne kadar düþünsekte nedenleri inanmak istediðimiz sonuca baðlarýz. Ve bu son derece inandýrýcý olur. Fakat þöyle bir gerçek vardýr ki; Yaþadýðýmýza inanmak yerine hep inandýðýmýza yaþamak isteriz. Ýnandýðýmýz gibi yaþayarak sadece kendimizi kandýrmýþ oluruz. Ne yazýk ki bunu itiraf edemeyiz.

Keþkeler;
Geçmiþimizdeki piþmanlýklarýn sonunda ve hayallerimizin baþýnda eksizsiz bir ‘KEÞKE’ vardýr her zaman. Geçmiþ yaþantýmýzdaki keþkelerin ayrý bir yeri vardýr bizde hiç ama hiç unutulamayan.Geçmiþ birþeyi ya yeniden yaþamak ya da farklý yaþamak isterken aslýnda o aný yaþarýz hayallerimizde.Ýþte o an kendimizi duygularýmýza esir býrakýr ve teselli bulmaya çalýþýrýz.

Kararlar;
‘Bu sefer kararlýyým.’ Hayatýnýzda bu cümleyi kaç kere kurmuþluðunuz vardýr ya da uygulamýþlýðýnýz? Kararlý olmak için kararlýyým demek yetmez çoðu zaman. Kararlý olmak öz güven ve tecrübe ister. Zordur tecrübe sahibi olmak zordur insanýn kendine güvenmesi....... (Bu denememin birkaç paragrafýdýr. Hepsi ne yazýkki sýðmad
 
11/11/2011 16:19

Gerçekten siteniz çok hoþ paylaþýmlarýnýz için ziyaretçi defterinizi ziyaret ettim baþarýlarýnýzýn devamýný istiyorum:)
 
11/11/2011 13:32

Sevgili kardeþim veya sevgili arkadaþým veya sevgili soydaþým ... Her ne diyeceksek ona Japon þiirlerini araþtýrýyorken bu güzelim emek dolu siteye ulaþtým inceledim biraz çok muhteþem. Seni takdir ve tebrik ediyorum. Sana çok teþekkür ediyorum. Ýnþallah sana tekrar yazacaðým. Saygýlar sevgiler. Kendin ve bizim için yaptýklarýn az deðil. Çok ince bir ruha sahip olduðun þu an sana bunlarý yazarken çalan fon müziðinden arkada uçuþan yapraklardan okunuyor. bunca emeðine saðlýk. Umarým tekrar görüþürüz.
 
04/11/2011 07:21

Slm iyi günler , öncelikle sorunumu dile getirmek istiyorum. ben 18 yaþýndayým, ve bir yýl önce sýnýf arkadasýmdan biz kýza aþýk oldum , sonra teklif ettim fakat farklý bir þekilde çünkü kendisiyle konuþmaya hiç cesaretim yoktu. bende facebook aracýlýðýyla .. zaten onu her gördüðümde yüzüne bile bakamýyordum , hele gülüþünü görünce ben onundum baþkasý yoktu benim için.. fakat teklifimi reddetti. adýna þiirler yazdým bu seferde benden nefret etti. hala da öyle ayný sýnýftayýz ve benle hiç konuþmuyor yüzüme bile bakmýyor .. bense hala ona aþýðým. fakat sevdiðide var olabilir emin deðilim. Bu arkadaþ gerçeekten benden nefret mi ediyor ? yoksa öyle mi ddavranmak zorunda kalýyor ? ve ben ona hala aþýðým , onunla sevgili olabilmem için napmam gerekir? Bütün dünyayý önüme verseler yinede o derim , sizce bu bendeki aþk hissi geçici mi? cebýnýzý dört gözle bekliyorum, ve sizlerede büyük teþekkür ediyorum kolay gelsin...
 
15/09/2011 05:31

Siteyi beðendim tebrik ederim. Sürekli güncellemeniz diliðiyle...
 
23/08/2011 08:00

Güzel bir çalýþma olmuþ.Ýncelemek için uzun bir zamaným olmadý fakat genel olarak iyi ve ilgi çekici bir düzeni var gerek isimdeki mistiklikten olsun gerekse bir kaç eklentininde etkisiyle ortaya çýkýveren ilgi olsun.Her neyse anlaþýlabilir sade olmasý ayrýca herkes açýsýndan daha da cazip kýlýnýr yapmýþ siteyi.Benim açýýmdan ayrýca imgesel baðlantýlarýn etki etmesi daha hoþ bir etki býraktý bende.Ýnsan psikolojisi ve davranýþlarýnýn sýnýrlý bir sistematiðe sahip olmasý garip geliyor.Garip gelen þey ilginç ve sürükleyici oluyor ayrýca bir aynaya bakmaktan farksýz aynada ki keskin hatlarý hafýzaya kazýyýp çeþitli düþüncesel etkilerle ortaya çýkabilecek sýnýrsýz kombinasyonu bilme ve öðrenme isteði yüzündende burayý gayet ilginç ilgi çekici ve hoþ buluyorum.Baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim.
 
14/08/2011 18:07

Þairin dediði gibi; geçmiþ zaman olur ki, hayali cihan deðer… Gerçekten ben o günleri yaþadým mý? Eðer o yaþadýklarým gerçekse o günden bugüne ne kaldý? Eðer "gerçek" dediðimiz þeyler bir gün, bir saat, hatta bir dakika sonra bizi býrakýp gidiyorsa ben neye "gerçek" diye sarýlacaðým Allahým? Tüm yaþadýklarýmýz günün birinde hatýrlanmasý zor kuru bir hayale dönüþüyorsa bu "gerçek" olamaz. Gerçek nedir, nasýl bir þeydir ve o nerede?
Ortalýk iyice aydýnlandý. Güneþ doðdu, doðacak… Günün ilk ýþýklarý penceremden içeri usulca süzülürken ben hâlâ nostaljik duygularýn peþindeyim. Kalkmalýyým… Tembellik yok… Yapacak çok iþ var, çook…

HASAN HÝLMÝ TURAN
 
08/08/2011 20:02

e paslý parmaklýklar var aramýzda
Ne siyah giymiþ eli kanlý cellat
Ne uçurum dolu yollar var aramýzda
Ne de gönlü gazi bir bedbaht

Bir yol var yalnýz geçilmiyor
Koþulmuyor ki sana son sürat
Ellerin mi engel önüm seçilmiyor
Býrakmadýn ki seveyim, heyhat

Kemal SERDAR
 
05/08/2011 05:55

Olgunluðumu bir çocuk masumuyetiyle süsleyerek vuruyorum dýþarý , bazen espiri bazen sitem. Ama sakýn cocuk zannetme beni bir olgun gibi severim sonuna kadar ama bir çocuk masumluðu olur düþüncelerim. Yeri geldiðinde bir olgun gibi savunurum tüm kötülüklerden seni , yeri geldiðinde þevkat ister gibi bakarým gözlerine. hani o cocugun annesini kaybetme korkusu *****arya iþte bende seni kaybetmekten korkuyorum...
 
26/07/2011 20:12

Merhaba Ankara'dan
Merhaba yapayalnýz düþünen benden
Yaþým 60 olsa da
Gencecik düþünen benden merhaba.
Uzattým ellerimi tutar mýsýnýz?
Kederimden boðuldum
Bana sevgi verir misiniz?
Çaresiz gibiyim ama ben çok güçlü olduðumu biliyorum.
Yoksa bu kadar dertleri nasýl çözdüm ki
Ben güçlüyüm.
Gücümü sevdiklerime harcadým.
Ölene kadar da harcayacaðým.
Herkese
sevgi ile yaþam dilerim...SEÇKÝN
 
26/07/2011 19:55

Evlat..Bu ne duygu yükü böyle.Týpký ben gibi.Ama ben deðiþtim.Ýstemeden,bilmeden deðiþtim.60 Yaþýnda emekliyim. Ýki oðlum var.Büyük oðlum 30 yaþýnda ve bir bankada çalýþýyor.Küçük oðlum 26 yaþýnda mühendis ve iþ bulamadý 3 yýldýr.Ben babayým.Evet onlar için yaþýyorum gerçekten.Her ikisinin de ayrý ayrý sorunlarý var.Sihirli deðneðim yok ama toleranslý davranarak yardýmcý olmaya çalýþýyorum.Benim onlardan baþka kimsem yok.Onlarýn da benden baþka kimseleri yok.Eþimi 16 yýl önce kaybettim ve çocuklarýma hem anne hem baba oldum.ZORRRR.O kadar zor ki..Bu bir baþlangýç olsun.Dertleþelim isterim.Sevgiler gerçekten sevgi ile yaþamayý beceren birinden.Seçkin.
 
Mesajlar : 101 - 120
Sayfa : 6
Toplam mesaj : 604

 

 


 

Powered by : AlexGuestbook © - infos_spam.php?lang=english','down',350,280,'scrollbars=yes')">Note to spammers

Skin design by : Un prof belge en vadrouille
Valid
XHTML | CSS