>
 

Aymavisi
Anla, selletir ve Yaama Dntr...

AyMavisi benim dnyam, sizin de varsa paylamaktan ekinmeyin.

 

sminiz : *
Mailiniz : [P]
Varsa Siteniz :
Mesajnz : *

Ltfen Resimdeki Drt Harfi Girin :
If you can read this, don't touch the following text fields.If you can read this, don't touch the following text fields. 

Mesajlar : 281 - 300
Sayfa : 15
Toplam mesaj : 601
28/12/2008 01:58

harika bir site her geldigimde reklamlara týklayarak destek oluyorum bu sitenin surekli olmasý dilegiyle..
   
13/12/2008 01:16

Gece kadar sessiz ve derin bir site. Sertlik yok, aðýrlýk yok; yumuþaklýk ve hafiflik var bu sitede.
Eline, emeðine saðlýk. Siteniz bir hazine; ama hazineleri bulanlar hep azdýr.
 
13/12/2008 01:16

Süpersin tek kelimeyle.
o kitaplarý nasýl bilgisayara aktarabildin.
özellikle kitaplar müthiþ.
:)
 
13/12/2008 01:16

ýnsaný basarýya goturen seyýn formulu:ümit ve sabýr
ALLAH HERKESIN YAR VE YARDIMCISI OLSUN..
 
13/12/2008 01:16

iþte bu...!! tam aradýðým yer... þiirlerim, denemelerim, düþüncelerim ve tüm yalnýzlýðýmla aranýza katýlmak isterim, faniliðimde bir parça güzellik býrakmak hayali ve umuduyla.
 
13/12/2008 01:16

Bahar gelince,
kuþlar korosu,
baþlar mutluluk þarkýlarýný söylemeye,
þýrýldayan sularýn ezgisinde,
güneþin berrak ýþýðýnda.
Börtü böcek ve kelebekler,
çýkar sahneye,
baþlar dans etmeye.
Tabiat ana:
''Ýnsan yavrularým,
siz de buyurun.
Baksanýza renkler kardeþ,
kokular, sesler kardeþ.
Tüm bunlarýn birliði,
cennete eþ, cennete eþ...
Su, toprak, hava ve güneþ
birlikte ne mucizeler yaratmýþ!
Ey insanoðlu sen de,
öyle bütünleþ, öyle bütünleþ...''
 
13/12/2008 01:15

hayata hayatý yasamak için mi yok sa yasamayý öðrenmek için mi geliyoruz bilmiyorum ama durup dinleme.. uzaktan izleme fýrsatýný *****rmeyecek kadar acýmasz.....her ne kadar yorgun olsanda
 
13/12/2008 01:15

Bu beþ para etmez dünya için;
katil olacaðýma maktul olayým;
zalim olacaðýma mazlum olayým.
Benim davam kimseyle deðil;
Benim davam kendimledir.
Asýl iþim kendimi inþa etmektir.
 
13/12/2008 01:15

Gözünü yükseklere dikenler ayaklarý altýndaki hazineleri bulamazlar.
Yaðmurdan korunmak için ormanda kim yapraksýz aðacýn altýna sýðýnýr.
Mahzende boþ görünen küpe kim elini daldýrýr ki.
Güçlü görünmezsen sana kim yaklaþýr ki.
Farkýnda deðiller ki her simanýn kainata bir renk kattýðýnýn.
 
13/12/2008 01:15

Uyurgezer olmuþ sapmýþýz ana yoldan,
Aslýmýzý kaybetmiþ yoldaþýmýz þampanya,
Ýnsaný yoldan çýkarmaya her yerde kampanya,
Uyandýrmaya Ýsrafil gerek, aciz kalýyor kolonya
 
13/12/2008 01:15

Gökdelenler yükselir temelleri köpükten.
Milli tarihler yazýlýr destan mý gerçek mi? Maksat çocuk utanmamalý geçmiþten.
Aman aman peþine düþme gerçeklerin.
Yoksa yýkýlýr, yerle bir olur dünyam.
Kim tekrar kuracak bu koskoca dünyayý.
Býrak, çýkar çarklarýnda dönsün dünyam.
 
13/12/2008 01:15

KAF DAÐININ ARDINDA ARADIÐIMIZ HAKÝKATLAR BURNUMUZUN DÝBÝNDEDÝR; AMA BURNUMUZ O KADAR BÜYÜK KÝ ONLARI GÖREMÝYORUZ.
 
13/12/2008 01:14

Ab-ý hayatý buldum. Evet, karanlýklar diyarýndaydý. Yalnýz bu su her zaman akmaz. Kimse de ab-ý hayat olduðunu anlamaz. Özle seviþen bir çift ancak bilir bu suyu.
 
13/12/2008 01:14

Canlýlarýn evrim geçirmelerinden bahsediyorlar. Olsa olsa bunun tersi doðrudur. Maymuna dönüþen biziz. Her þey tavþan suyunun suyunun suyudur yani aslýnýn kopyasýnýn kopyasýnýn kopyasýdýr. Evrim olsaydý birçok gezegende hatta yýldýzlarda evrim geçiren türlü varlýklarýn olmasý da gerekmez miydi? Var olmak sadece suya, ateþe, havaya ve topraða has olmazdý.
 
13/12/2008 01:14

Ýnsanlarý her ne kadar basit fikirli görsek de onlarýn hayranlýkarýndan büyük hazlar alýrýz. Herkesin koþtuðu þeye sahip olmak kimi mutlu etmez ki.
 
13/12/2008 01:14

Aþk yalan, sevgi yalan, iyilik yalan... Çýkardýr sana tüm bunlarý yaptýran.
 
13/12/2008 01:13

EY SULU BEYÝNLÝ ÝNSAN! NEYÝNLE KÝBÝRLENÝYORSUN? SULU BEYNÝNDEN ÇIKAN YARGILARIN NE DENLÝ DOÐRUDUR DA ONLARA YAPIÞIP DURUYORSUN?
 
13/12/2008 01:13

Ýnsanoðlu o kadar tembel ki ihtiyaç duymasaydý iki ayak üstünde yürümeyi bile öðrenemezdi.
 
13/12/2008 01:13

Her insan tanrýlaþmak çabasýndadýr farkýnda olmadan; ama tanrý bir tanedir. Ýþte budur insan hayatýnýn tümü. Ýþte budur tüm acýmasýzlýklarýn kökü.
 
Mesajlar : 281 - 300
Sayfa : 15
Toplam mesaj : 601

 

 


 

Powered by : AlexGuestbook © - infos_spam.php?lang=english','down',350,280,'scrollbars=yes')">Note to spammers

Skin design by : Un prof belge en vadrouille
Valid
XHTML | CSS