>
 

Aymavisi
Anla, selletir ve Yaama Dntr...

AyMavisi benim dnyam, sizin de varsa paylamaktan ekinmeyin.

 

sminiz : *
Mailiniz : [P]
Varsa Siteniz :
Mesajnz : *

Ltfen Resimdeki Drt Harfi Girin :
If you can read this, don't touch the following text fields.If you can read this, don't touch the following text fields. 

Mesajlar : 261 - 280
Sayfa : 14
Toplam mesaj : 604
28/02/2009 23:46

super bir site gercekten de yapanlarý kutluyorm
 
17/02/2009 08:06

Sitenin yapýmýnda emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. Sitenin bilgi ve kültür birikimi artýrýlmýþ, ancak konu baþlýklarýnýn koskoca giriþ sayfasýnýn ortasýnda kýsa satýrlarla ve düz harflerle yazýlmasý bir eksiklik. Baþlýklarýn ve giriþ sayfasýnýn daha derin, etkili ve gizemli biçimde olmasý sitenin kalitesini artýracaktýr.
 
17/02/2009 00:49

uzun süredir bu siteye uðramýordum. hayat bazen bize en deðerli þeyleri unutturabilir. Sayýn tunay beye bu emeðinden dolayý minnettarlýk duyuyorum
 
08/02/2009 21:19

SÜPER BÝ SÝTE ÇOK BEÐENDÝM:)
 
29/01/2009 21:45

seren ben daha önce siiirlerimi yazdm ama yayýnlamadý sanrým yada ben bulamýyorum....yardmcý olursanýz memnun olurum...cok tesekkür ederim...böyle irsite actgnz için...devamýný diliyorum yürekten.....sevgi ve muhabbetle....
 
27/01/2009 04:18

bu siteyi gerçekten beyeniyorum emeklerinize saðlýk sýk sýk takýlýrým ve bazen kendi kendime derim demekki 2 binli yýllarda insanlar zihinlerini pek meþkul edemiyo buda teknolojinin ve rahatlýðýn dezavantajý olmasý gerek eskilere göre...
 
26/01/2009 08:04

HÝÇ YALNIZ KALMIYORLARDI

Benim gibi, hep kaybolup gidenleri,
Dönüp duranlarý ezberledim.
Günümü, aydan kaçan güneþle,
Gecemi güneþi peþine takmýþ ayla süsledim.
Oynaþýyorlardý, destan olacak bir aþkýn sevgilileri gibi.
Buluþamýyorlar ama, hep ayný yerlerde geziyorlardý.
Belki de yýldýzlarýn hiç bilmediðimiz annesi babasýydý onlar.
En çok yýldýzlarý sevdim.
Bir kayýyorlardý, bir parlýyorlardý.
Ama hiç yalnýz kalmýyorlardý...


Buraya böyle kendimce yazdýðým þeyleri yazmamýn bir sakýncasý yoktur umarým. Varsa, yazdýklarýmý sakýnýrým...
 
18/01/2009 16:12

Siteniz çok faydalý ve güzel bir site.roman bölümünü çok takdir ediyorum özellikle.Acaba Jostein Gaarder eserlerinide görme imkaný olursa çok güzel olur.
Baþarýlar.
 
16/01/2009 19:49

Merhabalar Tunay; siteyi güzelleþtirmiþsin deðiþim her zaman gereklidir, ellerine saðlýk böyle daha güzel görünüm olmuþ, sevgiler.
 
12/01/2009 23:12

Mükemmel bir site..Ellerinize saðlýk,beni mutlu etti....
 
12/01/2009 06:00

Türkiye

allen ginsberg``e

Oðlanlardan ve alkolden vaktim arttýkça seni düþü-
nüyorum Türkiye, inan doðru bu kere yanýlsamam
ve ruhumun yavþak zýpýrlýðý, hiç deðilse ayýk
dolaþamayacak kadar dürüstüm,
Türkiye, Tarkan öleli çok oldu, artýk onu unut; bu-
nadý kurt. Playboy``a annemin çýplak resimlerini
satarak Beyaz Saray``a sýrnaþmayý düþlüyorum
spermi biraz fazla kaçýrdýðýmda,
Beþ parasýz paraladýðým sokaklarýnda embesillerini
ve taþak kalpli aydýnlarýnýn sidik yarýþlarýný
görüp bol bol osuruyorum, baþbakaný dinlerken
televizyon karþýsýnda ekrana ekmek teknemi aç-
mak ya da esrar içmek, geðirmek en büyük mutlu-
luk bana verdiðin,
Otuz bir çekmediðim gecelerde düþler kuruyorum se-
nin hakkýnda, hür hülyalarýmda sana zerre kadar
yer vermiyorum ama, maalesef ayakta kalýyorsun,

Sosyal demokrat idiotlarýný, orospu tavuklarýn
uðrak yeri sanat galerilerini, festival sar-
kaçlarýný, ölüsevici kültürünün uyanýk tez-
gahtarlarýný ve tezgahýn altýnda neler dön-
düðünü farkedecek kadar sosyalistim,
Hapsine düþmedim henüz, o yüzden tam solcu sa-
yýlmam köle pazarý piyasanda, kýçýna cop
girdiði için þair olanlardan da deðilim; eli
kulaðýndadýr týmarhanelerind en birinde tes-
cilli manyak olmamýn ve koynuna girmediðin-
den dorukta sýçanlarýn, o yüzden ibneliðim
de test edilip onaylanmadý,

Uyuþukluklarýyl a iktidara peþkeþ çekip çaktýr-
madan, sonnet``leriyle , balad`` larýyla köçek-
leþen, raconlarý kýyak geçme üzerine kurulu
mason-ulema tayfaný da tanýrým, sen de bilir-
sin ki havlayan it ýsýrmaz Türkiye, bak, biz-
bizeyiz, çekinme, þu azýnlýklarý ne zaman ke-
sip kýzartacaðýz, çok acýktým Türkiye,
Nazým``ýný severim, buna kýzabilirsin, ama bazý
-ne demekse- naif þairlerinin, devlet sanat-
çýsý olmasýna ve adýnýn iktidar þakþakçýsý
starlarla bir anýlmasýna dair çabalarýna izin
verdiðinden, sana korkunç müteþekkirim, inti-
harýmý hýzlandýrýyorsu n böylelikle, böylelik-
le artýyor kirim ve seninle kirimiz, ne gam?
iyi akþamlar. Persil Supra.
Mustafa Suphi, artýk hamsi mi Türkiye, dikkat et,
balýklarý örgütlemesin,

Allah``a inanmýyorum, Osmanlý``yým velhasýl, akýn
edip Avrupa``ya, toplayýp getiremesem de cil-
lop gibi veletleri, n``apalým, burdaki lüm-
pen *****-ager``larl a idare ediyorum,
Türkiye, ayýptýr sormasý ne zaman akýllancaðýz;
Türkiye, Kýbrýs``ýn yakasýný ne zaman býraka-
caðýz ve ne zaman yaraþýr olacaðýz binlerce
devrim þehidimize,
Türkiye, hiç terbiye edinemedim, yeteneðim bu ka-
dar; çük kadarken okudum Sabahattin Ali``yi,
Kafka``yý, Dostoyevski``yi , London``ý; Kapital``e
baþlayýþým babamla aramýzda çýkan küçük bir
harçlýk sorununa dayanýr,

I*****``larýmýzýn düþük olduðunu sanmýyorum, peki
bir eþek þakasý mý bu; köy enstitüleri,
halk eðitimler, halkevleri ne ayak; Behice
Boran iyi ki unutuldu; iyi oldu, eline
saðlýk Türkiye,
Hasbelkader bir önerim var: CIA, Eurovision``u
kazanmamýzý, AET``na girmemizi saðlayamaz
mý acaba, þüphesiz, eh benimki de salaklýk,
haklýsýn Türkiye,
Bizi milletçe sevmeyenlere ayar oluyorum; aðýz-
larýný burunlarýný kýrarak onlara medeniyet
öðretmek istiyorum Türkiye,

Ben, *****-*****``larýn , komünist partinin, müslü-
man demokrat partinin, rock partinin, çeþit
çeþit gay barlarýn açýlmasýný, askerliðin
kaldýrýlmasýný istiyorum Türkiye; bu top-
raklarda Nobel, Oscar, LSD, özgürlük ve sik
anýtlarý görmek istiyorum: kiþi baþýna düþen
milli gelirden bana ait payý iade ediyorum
bütün bu harcamalar adýna sana; hapishane-
ler, hayvanat bahçeleri, kamplar, týmarhane-
ler boþaltýlsýn derhal; ben bütün kentlerin
de barýþla, erdemle, insanlýk haklarýmla ke-
yiften gebere gebere, ýslýk çalarak dolaþan
bir seyyah olmak istiyorum; Mandela kötü a-
dam, döv onu Türkiye,

Uzak Asya``dan gelip Akdeniz``e bir kýsrak ba-
þý gibi uzanan bu memleket.. sizin! afiyet
olsun efendiler`` demekten býktým, býktýk,
anlýyor musun, orada mýsýn Türkiye,
Ama yine de memnun olmuyorsan bu tavýrdan ve
kýzýyorsan ve sinirleniyorsan , olsun, biz
yine geliriz; yine yazar, söyleriz;ölürüz ;
biz yine gideriz; sen rahatýný bozma o za-
man, güzel bir çocuk gibi bu þýk dünya ya-
taðýnda, böyle masum böyle mazlum uyu Tür-
kiye,

Küçük Ýskender
 
10/01/2009 17:17

Hayat bize mutlu olma þansý vermedi. Biz kendimizden baþka,Herkesin üzüntüsünü Üzüntümüz, Acýsýný acýmýz yaptýk. Çünkü dünya'nýn öbür ucunda, Hiç tanýmadýðýmýz bir insanýn Gözyaþý bile içimizi parçaladý.... Kedilere aðladýk Kuþlarýn yasýný tuttuk. Yüreðimizin yufkalýðý Kimi zaman hayat karþýsýnda Bizi zayýf yaptý. Aslýnda ne güzel þeydir Ýnsanýn insana yanmasý Sevgili... Ne güzeldir bilmediðin birinin derdine üzülmek ve çare aramak. Ben bütün hayatýmda hep Üzüldüm, hep yandým.. Yaþamak ne güzeldir be sevgili Sevinerek, severek, sevilerek, düþünerek... Ve o vazgeçilmez sancýlarýný duyarak hayatýn...YILMAZ GÜNEY
 
08/01/2009 19:10

Eklemeyi unuttm..!
Bazý hususlarda farklý düþüncelere sahip olduðumuzu farkettim. Buda bir çeþnidir. Destek ,onay þart deðil..!Yeterki birbirimizi anlayalým. :)
Tekrar teþekkür ederim.
 
08/01/2009 19:07

Sitenizin yeni yüzü çok güzel olmuþ. Çok kýymetli paylaþýmlarda bulunmuþsunuz. Ara sýra sukunet istediðim zamanlarda faydalandýðým güzel bir gizli bahçe yapmýþsýnýz. Tebrik ve teþekkür ederim.
 
06/01/2009 00:54

Sitenizin yeni halini çok beðendim. Sizi kutluyorum.
 
05/01/2009 15:43

þu kur-an ve bilim yazýsýný hayranlýkla okudum, tebrikler
 
03/01/2009 17:16

Güzellikleri tanýmlamak, duygularý ifade edebilmek için kelimeler bazan yetersiz kalýr. Bu siteyi hazýrlayanlarý takdir etmek, istenin güzelliðini vurgulayabilmek için kelime bulmakta gerçekten zorlanýyorum. Çünkü muhteþem kelimesi bile yetersiz kalýr. Çok çok teþekkür ediyor, baþarýlarýnýzýn sürekli olmasýný candan diliyorum.
Yücel Aksoy
 
31/12/2008 20:03

merhabalar öncelikle böyle bir site hazýrladýðýnýz için sizlere çok teþekkür ederim sizin sitenize benzer bir çok site gördüm ama inanýn bu denli dikkatle okuyucularýna hitap eden her konuda en ince ayrýntýlarýna kadar bilgi veren siteye rastlamadým emeðinize saðlýk kimler hazýrladýysa ALLAH razý olsun çok baþarýlýsýnýz devamýnýn gelmesini dilerim dualarým sizinle
 
31/12/2008 16:40

AyMavisi gercekten aymavisi gibi olmus,ben cok sevdim elinize saglik:)
 
31/12/2008 06:16

Her Yeni, Geçmiþin Yari/Çaylak

Biz mi zamanda ilerliyoruz, o mu üstümüzden yürüyor, yoksa beraber mi akýyoruz? Zamanla el elemi yeniyi eskitiyoruz, zamaný mý eskitiyoruz, yoksa biz mi eskiyoruz?

*** *** ***

Yeni bir yýla doðmuþ, bir yeniydim, o yýl. Umutla gelen bir yýlýn, umutlarýyla sarmaþ, dolaþ. Herkesin yeniye yüklediði dileklerinin, hiç eskimeyecekmiþ gibi beklentilerinin olduðu yýllarýn birinde. Ne kadar çabuk geçti, yýl diye böldüðümüz zamanlar.
Eskidik þimdi, o yýl, ben ve umutlar.

***
Biten, otuz iki yýlýma yaslanýp, geçmiþe býraktýðým, her þeyi düþünürken buldum, zamanýn sihrini. O, ne kadar yavaþ ilerliyordu. Biz, onu ne kadar çabuk ve büyük geçiyorduk. Yýllarý eskitiyorduk. O gün karar verdim, zaman gibi, yeni günleri karþýlamaya..
Artýk, beklediðim, umudumu yüklediðim tek yeni, her gece bir saniyede deðiþen, dünün bugünkü hali. Zamanýn, küçük, hep yeni ve yavaþ hali gibi.

***
Payýma düþen ömrümün, tamamýný günlere böldüm. Küçük küçük yenileri beklemek, küçücük eskimek için. Yýllarý, geldiði gün eskitmemek için. Takvimlerin, sadece yapraklarýný yaþamak için.
Bir güne doðdum, günün birinde öleceðim. Ama her gün, eskiyip, yenileneceðim.
Bekleyemem, üç yüz altmýþ beþ gün, yeni umutlar için. Bazen bir gün bile bekleyemezken, umut etmek için.

***
Ben, umuda olan açlýðýmý giderecek yarýný, siz, koca bir yeni yýlý bekliyorsunuz.
Ama hepimiz, yeniyi eskitiyoruz.
Çare yok sanýrým.
Her yeni, geçmiþin yari

*** *** ***

Geleneði bozmayým.
Yeni yýlýn, yeni umutlarla gelmesi, en sevdiðiniz eskilerin, yanýnýzda kalmasý dileðiyle,
Nice yýllara, güzel günlere

Çaylak benim nicimdir:))
 
Mesajlar : 261 - 280
Sayfa : 14
Toplam mesaj : 604

 

 


 

Powered by : AlexGuestbook © - infos_spam.php?lang=english','down',350,280,'scrollbars=yes')">Note to spammers

Skin design by : Un prof belge en vadrouille
Valid
XHTML | CSS