>
 

Aymavisi
Anla, selletir ve Yaama Dntr...

AyMavisi benim dnyam, sizin de varsa paylamaktan ekinmeyin.

 

sminiz : *
Mailiniz : [P]
Varsa Siteniz :
Mesajnz : *

Ltfen Resimdeki Drt Harfi Girin :
If you can read this, don't touch the following text fields.If you can read this, don't touch the following text fields. 

Mesajlar : 241 - 260
Sayfa : 13
Toplam mesaj : 601
1 ... 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 ... 31
03/04/2009 18:39

Zehirli Mavi

Boþaldýkça doluyor kadehler,
Kadehler, karabulutlarýn meskeni.
Yudum yudum içmekle bitmiyor,
Zehri, bir dikiþte ölümle süslemeli…

Nazar saçýlmýþ, mavi gözlerden,
Mavi gözlerden bakar, kelimelerin sesi.
Boþuna aranýr merhem, sürülmüyor,
Hangi yaranýn kabuðu mavi…
 
03/04/2009 18:38

Teþekkürler Suat...
Kendimce birþeyler yazýyorum. Beðendiðine sevindim...
En son yazdýðým þiiride yollayým, belki onuda beðenirsin...
 
03/04/2009 13:11

Suat saol..kýza açýldým biraz ve onunla biyerlerde oturup -birbirimizi daha iyi tanýma adýna- konuþabileceðimizi söyledim. Ama derslerini bahane ediyor biraz ve ne evet ne de tam hayýr diyor. Zaten kýz akþam 8 e kadar çalýþýyor ve sýnav haftasý bu hafta.. geçen beyaz bir gül verdim, biþey söylemeden aldý ve 10 dk sonra hýzlý hýzlý biþey söylemeden yanýmdan hýzla geçti gitti..elindeki gülü odasýna götürdü.

olmuþ mudur bu iþ sizce?
seviyorum elimde deðil
 
03/04/2009 07:32

Fatoþ, HÝÇ YALNIZ KALMIYORLARDI þiirini çok severek okudum. Ellerine, yüreðine ve kalemine saðlýk. Þiirlerini bizden saklama, bencil davranma kýzarým :) tekrar ellerine saðlýk. Tebrikler.
 
03/04/2009 03:22

merhabalar site için verdiðiniz emeklerden dolayý size þükranlarýmý iletiyorum gerçekten çok güzel bir site.sizden bir isteðimde krishnamurti ile ilgili elinizde daha fazla yazývarsa paylaþmanýz olacaktýr...herþey için teþekkürler.
 
02/04/2009 16:50

ÝNSAN GERÇEKTEN KALBÝNE SÖZ GEÇÝREMÝYOR MU YOKSA AÞK O ACIYI ÇEKMEKMÝDÝR...BAZEN SEVMEK O MUTLU OLACAKSA GÝTMESÝNEDE ÝZÝN VERMEKTÝR...GÝDECEÐÝ YER ÝNGÝLTERE BÝLE OLSA:(
 
02/04/2009 04:16

Fath, duygularýný belirttiysen ondan gelecek cevabý bekle, araya kimseyi koyma çünkü aracýlar senin söylediklerin yetmez gibi onlarda fikirlerini ekleyip kýz arkadaþýnýn fikrini deðiþtirebilir. Olumlu ya da olumsuz cevap alsan da kýz arkadaþýný kýrma. Gün gelir onunla bir yerde tekrar tanýþýp, eskisinden daha iyi arkadaþlýk kurabilirsiniz. Yeter ki iyi niyetli ol, gün gelir senin ayaðýna gittiklerin, sana kendiliðinden gelir ama iyi niyet çok önemli.
 
29/03/2009 16:36

birkýzý seviyorum ve ona olan duygularýmý belliettim. Bizzat kendim konuþmalý mýyýmyoksa
aracý ile mi
yardým lütfen
 
28/03/2009 05:40

Üçlemelerin Olur…

Etini ýsýrarak koluna yaptýðýn saatler,
Acý, tenini terk etmeden, seni terk eder.
Öðrenirsin,
Tomurcuk saatlerin, çiçek gibi solduðunu.
Misafir olursun,
Küskünlerin yerleþtiði, saatlerin içine.
Akrep, yelkovan ve sen.
Bilmezsin,
Kim akrep, kim yelkovan, kim sen?…
Boþlukta, an’sýz üçlemelerin olur.

Tenine çilleri tane tane eker güneþ.
Gölgenle bile, aranýza karanlýðý serer.
Öðrenirsin,
Yüzlere, kendini yakan güneþin, gerçeðini.
Seyirci olursun,
Oyuncu alevlerin, güneþi taklitlerine.
Alev, güneþ ve sen
Bilmezsin,
Kim alev, kim güneþ, kim sen?…
Aydýnlýkta, yanan üçlemelerin olur.

Üçlemelerin olur,
Üç vakit önce,
Kim kimdir?
Üç vakte kadar,
Bilinir…
 
25/03/2009 23:21

SELAMIDA ESÝRGEMEYELÝM

Biraz misafirperver ol, yanýna ziyarete gelelim.

Görünce hatýrýmýzý sor; bizde sana, sen nasýlsýn diyelim.

Selam Allahýn selamý, verelim kimseyi gücendirmeyelim.

Yine tanýmazsan tanýma sen bizi, biz sana insan diyelim.Yarandan dan ötürüdür sevmek, biz böyle bilelim.

Bildiklerimiz çoktur, vaktin olursa gel sana öðretelim.

Çok bir þey istemedik senden, selamý da esirgemeyelim.

Eðer ki sen her durumda haklýysan, biz buna cevap vermeyelim.Verdiðin cevaplarý dikkate alalým, bizde seni tanýyalým.

Olurda baþýn dara düþerse, haber sal yardýmýna koþalým.

Sen bizden selamý esirgemiþtin, biz onu hatýrlamayalým.

Fanidir dünya; ölürsen ardýndan iyi þeyler konuþalým.

SUAT
 
14/03/2009 23:48

site içi yenilikleri bildirmeniz çok güzel bir uygulama. kur-an daki çeliþkiler beðenerek okudum. gercekten günümüz sorunu. insanlar dini kendine göre yönlendiriyo yeni bir kural koyuyor. ve islam dini çok esnek bir hale geliyor.
 
08/03/2009 10:02

Mor Çatýsý ve 8 Martý olan kadýnlara, kadýn olduklarýný sanan herkese karýþmýþ kadýncýklaradýr.
 
08/03/2009 09:57

Çoðu da Kadýn…

Kaptanlarýn bayrak tesliminde, dümeni tutup, gemilerinin rotasýný çevirirler.
Yelkenleri açar, kýsacýkta olsa, kendilerine yol alýrlar.
Bu anlarý, onlarýn hayat boyu tünelleridir.
Ne çok yönlendiren var, çoðu da kadýn…

Pul deðerine yatýrýrlar, pul diye oynarlar hayalleriyle.
Hilenin piri olur herkes, zarlar ellerinde.
Ýki düzlüðün arasýnda, onlara düþeþ, kadýnlara hep yek.
Ne çok kapý tutan var, çoðu da kadýn…

Kýrýklarý toplar, saçlarýn ucundan aldýrmaya biriktirirler.
Cüzamlý olanlarýn dýþýnda, kimseden yaralanmazlar.
Sorun deðil kýzýlcýk þerbetleri, kimse kanamasýnda.
Ne çok gazi meraklýsý var, çoðu da kadýn…

Dünyada, bütün insanlarýn ilk duraðýdýrlar.
Biçilen yolculuklardan, duraklarýn hiçbirinde kalamazlar.
Yürüyerek gelir, koþarak gider, senede bir anýlýrlar.
Ne çok uðurlayan var, çoðu da kadýn…

Yanlýþlarýn leþ diye serildiði, onlarýn gözleridir.
Serilmektense fanilerin önüne, seçtikleri tabutsuz ölmelerdir.
Hala birer gülüz, hala candayýz, bizi anmayýn.
Ne çok Azrail var, çoðu da kadýn…
 
07/03/2009 03:55

ilk defa ve tesadüfen girdim ama güzel ve hoþ bir site...tebrikler....muhtemelen sýk sýk ziyaret ederim....baþarýlar size....
 
05/03/2009 22:09

cooooook super ya.....bý ara steyý bulmýodum dun gece tekrar kesfettým sýzý......cok mtlu oldum ya tesekkurler
 
05/03/2009 12:14

Abuk subuk þiir yazan arkadaþlarý kýnýyorum.. sitede bu iþin profosyoneli bir çok yazara ait þiir var zaten, saçma þiirlere gerek yok.

lütfen ilgili arkadaþ yazmasýnnnnnnnnn
 
05/03/2009 06:17

tek kelimeyle süper
 
28/02/2009 23:46

super bir site gercekten de yapanlarý kutluyorm
 
17/02/2009 08:06

Sitenin yapýmýnda emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. Sitenin bilgi ve kültür birikimi artýrýlmýþ, ancak konu baþlýklarýnýn koskoca giriþ sayfasýnýn ortasýnda kýsa satýrlarla ve düz harflerle yazýlmasý bir eksiklik. Baþlýklarýn ve giriþ sayfasýnýn daha derin, etkili ve gizemli biçimde olmasý sitenin kalitesini artýracaktýr.
 
17/02/2009 00:49

uzun süredir bu siteye uðramýordum. hayat bazen bize en deðerli þeyleri unutturabilir. Sayýn tunay beye bu emeðinden dolayý minnettarlýk duyuyorum
 
1 ... 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 ... 31
Mesajlar : 241 - 260
Sayfa : 13
Toplam mesaj : 601

 

 


 

Powered by : AlexGuestbook © - infos_spam.php?lang=english','down',350,280,'scrollbars=yes')">Note to spammers

Skin design by : Un prof belge en vadrouille
Valid
XHTML | CSS