>
 

Aymavisi
Anla, selletir ve Yaama Dntr...

AyMavisi benim dnyam, sizin de varsa paylamaktan ekinmeyin.

 

sminiz : *
Mailiniz : [P]
Varsa Siteniz :
Mesajnz : *

Ltfen Resimdeki Drt Harfi Girin :
If you can read this, don't touch the following text fields.If you can read this, don't touch the following text fields. 

Mesajlar : 221 - 240
Sayfa : 12
Toplam mesaj : 601
1 ... 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 ... 31
24/04/2009 19:18

ay mavisi güzelligindeki siteniz gönülleri aydýnlatýyor emeginize saglýk.
 
23/04/2009 14:18

Çok emek harcanmýþ çok güzel siteniz..Tebrikler..Takip edeceðim bundan sonra..Selamlar..
 
20/04/2009 05:00

YALNIZLIÐIN SAYISI BÝR’DÝR

Neden yalnýzým diye, kimseye sordun mu?
Hiç derine daldýn mý?
Bu yalnýzlýðýn derinliði kaç metre?
Kaç kez düþündün, bir sevgi nasýl baþlar?
Aþk bir tutku mudur? Ve kaç yýl sürer?
Ayrýlýk bir vurgun mudur, Acýsý ne zaman, nerde biter?

Bakýþmalarda isimlenen sevdamýz, öpüþmelerde mühürlenir mi?
Vedasýz giden bir sevgili, hasret þarkýlarýyla geri döner mi?

Of hadi susma!
Konuþ biraz.
Yorma beni, ben mi hatýrlatayým sana aþký?
Ama bil ki!
Seviliyorsun ister haberin olsun, isterse olmasýn.
Seni caný kadar, seni kaný gibi seven,
Suat var bu yazýlarýn arkasýnda.
Yanýnda olamayan; hem seni, hem kendini gizleyen,
Bu saatten sonra gözler önünde yaþamayan,
Yalnýzlýktan baþka hayat tanýmayan,
Sayende sevgiyi unutan,
Baþlý baþýna sana benzeyen,
Merak ettiðin O Suat benim iþte.
Sen öðrettin bana yalnýzlýðýn bir kader olduðunu,
Þimdi sende yalnýz býraktýn beni,
Giderken söylemiþtin Yalnýzlýðýn Sayýsý Bir’dir.
Ve de hiçbir zaman deðiþmez diye,
Kendini alýþtýr yalnýzlýða,
Her zaman yanýmda olamazsýn diye.

Yalnýzlýða alýþtým ama sensizliðe alýþamadým, alýþamam bu gidiþle.
Aþkýn þarabýný beraber içmiþtik, yarým kalmýþtý içimizdeki eðlence.
Kader olan inancýmýz bitmez, gel ayrýlýðýn da þarabýný içelim ölmeden önce.
Sonra da sýrra kadem basalým; dönmeyelim geriye, bizi bekleyen hüzünlere.

SUAT
 
19/04/2009 05:40

SOKAKLAR BENÝM, BEN SOKAKLARIN ÇOCUÐUM

Sokaklar,
Bir birlerine açýlan köþelerde yalnýz býraktýlar beni,
Oyun bozan çocuklar gibi.
Hiç onlarý adýmlamamýþým gibi.
Hayatýmýn, küçük baþlangýçlarý deðillermiþ gibi.
Kedi nankörlüðünde, süt beyazlarýmý döktüler.
Çamurlarýna kattýlar, çocukluðumu,
Oynadýðým, koþtuðum, aðlayarak yürüdüðüm,
Sevinerek, sekerek geçtiðim sokaklarým,
Büyürken beni yalnýz býraktýlar.
Hepsi çocukluðum, hepsi çocuðum.
Beni kuþanmadýlar, bende kalmadýlar
Ben zamanda yürüdükçe, onlar beni yalnýz býraktýlar
Çýkmazlara giren sokaðýmý da.
Sadece o açtý kucaðýný bana,
En büyükleriydi ondan mý?
Büyüyünce adýn Çýkmaz mý?
Onda buldum kendimi, kendime sýðýnmayý
Yanýmda, yüreðimde, zihnimde
Dön dolaþ ayný yerde, kendimde
Sabrettim, bekledim, uðraþtým,
Ya hayallerim........
Çocuklarýmdan çýkmaz sokak olanýndayým
En büyüðünde, mecburi büyük halimle
Sokaklar,
Çocukluða dönüþü olmayan yollar oldu büyüdükçe...
Sokaklar benim, ben sokaklarýn çocuðuyum özledikçe…
 
17/04/2009 06:28

Umarým vazgeçmenin ne olduðunu unutmuþtur:))
Þiirlerimi övene bakarmýsýn, bekliyoruz devamýný Suat...
 
15/04/2009 19:20

VAZGEÇME BENDEN

Giderken gözyaþlarýmý da götürür müsün?
Aman dikkat et kurumasýn olur mu?
Çünkü onlar sana ayýrdýðým son damlalardý.
Düþünemedim, Bilemedim birden bire gideceðini,
Soramazdým da sana hesabýný,
Nerdesin? Nasýlsýn þimdi?
Hiç aklýna geliyor muyum?
Arada bir þeyler çaðrýþým yapýyor mu sana?
Hani bazen;
Yemeðini yarým býrakýp sofrandan kalkýyor musun?
Midene sancýlar giriyor mu?
Hiç mi özlemiyorsun beni?
Yoksa kendinle inatlaþýp küsüyor musun bana?
Küsmek hakkýn olduðu kadar
Sevmek te hakkýn
Hiç mi vicdanýný dinlemezsin sen?
Hiç mi kendine sözün geçmez senin?
Öfkenin ne olduðunu öðrettin bana,
Sevmenin de ne demek olduðunu öðretseydin.
Gitmeseydin böyle erkenden.

Ama unutma ki!
Unutmak adýna deðildi,
Senin bende ki sevgin
Bir anda bitemezdi kabul et,
Geliþin zor oldu diye,
Gidiþin bu kadar kolay olmazdý itiraf et.
Bana ait ne varsa güzel gözlerinde gönlüme emanet et.
Denizin dalgasýna sal ruhumu, bana hayallerini teslim et,
Eðer kýyamazsan,
Yaþlarýmýn kurumasýný bekle.
Onlarda ben olmadan kurumayacaðýna göre,
VAZGEÇME BENDEN. . .
 
15/04/2009 07:04

Suat...
Yazdýðýn þiirleri buraya eklesene. Birbirimize destek oluruz, eleþtiririz. Olmazmý ?
 
15/04/2009 04:42

Fath:))
Elime su dökememekte ne demek :)) Ben kendi þiirlerimi eleþtirebilecek kadar biliyorum. Sizin þiirleriniz profesyonelce olmuþ. ve gerçekten beðendim. Yüreðinize saðlýk...
 
13/04/2009 18:54

Fatoþ haným bu nasýl? elinize su dökemeyiz ama bizdede var biþeyler))
 
10/04/2009 16:20

GÖZLERÝNÝ KAPATMA N’OLUR.. BÝL KÝ ARDINDAN SÖNEN HAYATLAR OLURÝnsan insana kavuþmuyor artýk.
Anka kuþlarý dirilmiyor yeniden. Küller bile yanmýþ yakýlmýþ; ateþ yeniden kendine gebe kalmýyor artýk.
Hýçkýrýklar yalanýn harmanýna karýþmýþ; gelmiyor gelemiyor yittiði yerden.
Bakýþýn canlara can katardý, unutmadým.

Bütün baðlardan kurtuldum.
Geceleri gecelerin koynuna sürdüm.
Bütün ýþýklarý gözlerinin karasýna çaldým.
Yanaðýnýn kýyýsýna geldim.
Ellerinin ateþinden serinlik umdum.
Gözlerim seni gördüðü için güzel.
Iþýk senin yüzüne vurduðu için aydýnlýk.
Yaðmur senin göðsüne dokunduðu için serin.
Rüzgâr senin tenine vurduðu için nefeslenir.
Dualar senin dudaðýna dokundu diye göklerin kapýsýna dayanýr.
Duruþun daðlarýn baþýný dik tutardý, unutmadým.


Günahlarýmý biliyorum, utanýyorum.
Ýsyanlarým çok oldu; yüzüme bakamýyorum.
O kadar unuttum ki, unuttuðumu hatýrlamýyorum.
Bana nasýl bakacaðýný merak ediyorum.
Ürperiyorum. Ürperiyorum.
Ya tanýmazsan beni…
“O beni sevmedi!” dercesine görmezden gelirsen aðlayan gözlerimi?
Hayýr, hayýr, böyle olmayacak, emin olmak istiyorum.
Senin müþfik bakýþýnda, topraðýn yaðmura doymasý gibi sonsuz bir serinliðe kavuþacaðým.
Senin bakýþýnda sonsuz bir hülyânýn eteðine varacaðým.
Özlemin cennetin kokusu bana, sana susadým.


Sev beni cananýn olayým.
Ýçimden aksýn bütün ýrmaklar.
Senin kýyýlarýný kucaklayan kocaman bir derya olayým.
Rüzgârlar savursun beni, yaðmurlarýn hepsi alnýma düþsün, taþlarýn hepsi göðsüme düþsün.
Senin ayaklarýnýn altýnda kocaman bir dað olayým.
Çöller savrulsun, daðlar aradan çekilsin, yokuþlar ve iniþler bitsin ki yürüdüðün yollara toz olayým.
Senin hasretinle yanar her yaným, bütün ufuklardan seni umarým.

Çöldeyim, susuzum.
Dudaðýn bana Leylâ.
Kuyularda Yusuf’um.
Sözlerin bana Züleyhâ.
Ateþlerde Ýbrahim’im.
Gözlerin bana deryâ.
Sancýlar içinde Meryem’im.
Bakýþýn bana Ýsâ.
Yaralar içinde Eyyub’um.
Hasretin bana þifâ.
Ölüler içinde bir ölüyüm.
Ellerin bana musallâ.
 
10/04/2009 04:41

Nazlý teþekkür ederim, yüreklendirdin beni...

Suat, sen yüreklendirmekten öte, bana yedek bir kaç yürek bile býrakmýþsýn sayfaya:)) Teþekkürler... hep susmuþum, bir senedir böyle ite kalka acemice kelimelerle haþýr neþir oluyorum iþte. Ýlham perim susmaz inþallah... Gerçekten çok çok teþekkür ederim...
 
09/04/2009 04:58

Fatoþ harikasýn. Binlerce belki yüz binlerce þiir okudum. Senin kadar güzel þiir yazana inan rastlamadým. Bütün kýtalarýnýn hepsi vurgulu, seçtiðin bütün kelimeler üstüne düþen vazifeyi yapmýþ olmanýn gururuyla eþdeðer. Þiirini beðenmek ne kelime kýskandým. Ben ki her þeyi kýskanan biri deðilim normalde:) izninle bir soru sorabilir miyim? Bu kadar güzel þiirleri yazmak için ne kadar suskun kaldýn. Meðerse Sende cevher gizliymiþ. Bende þiir yazan birisi olarak senin hayranýným bundan sonra. ÝLHAM PERÝN artýk susmasýn Fatoþ:)
 
08/04/2009 21:28

gerçekten çok iyisiniz
 
08/04/2009 05:05

Kitap çýkartmak için kendimi yeterli bulmuyorum. Ama ilham perim sadece bunca zaman sustuðum kelimelerimin klavyeyle anlaþma yapmasý sanýrým:))
Eski bir þiirim, bakalým beðenecmisin.
Teþekkürler arkadaþ...
 
08/04/2009 04:58

Nerden Bileyim

***

Aciz deðilim,
Daðýmsýn güvendiðim diyeyim.
Ama içindeki volkanýn,
Kar püskürteceðini,nerden bileyim.

***

Kaybolmuþ deðilim,
Vardýðým bütün yollarýmsýn diyeyim.
Ama gidilmemiþ yerlere,
Beni yollayacaðýný,nerden bileyim

***

Suçlu deðilim,
Verdiðin hükümler hakkým diyeyim.
Ama sürgüne sevdalýsýn,
Tokmakla son kararlarýn,nerden bileyim.

***

Evvelsiz deðilim,
Geçmiþimi silip geleceðim sensin diyeyim.
Ama takvimler kopartýldýkça,
Seninde eksileceðini nerden bileyim.

***

Sevdasýz deðilim,
Nefsinin kölesi sen gibiyim diyeyim.
Ama ruhsuz bedenleri,
Aþksýz parlattýðýný nerden bileyim.

***

Bir sen,bir ben deðiliz,
Uðruma ve uðruna ölmeli diyeyim
Ama pervane gönlünün,
Dönüp geleceðini nerden bileyim.
 
07/04/2009 03:53

Fatoþ, bende yýllardan beri þiir yazýyorum. Tek amacým evlenmeden önce þiir kitabý çýkarabilmek, halada amacým olarak saklýyorum bunu. Ne zaman birilerine þiir yazýyorum desem bana sürekli eski þairlerin klasik þiirleri okuyorlar. Tamam, onlarla büyüdük onlarla üzüldük veyahut sevindik ama bütün yüzyýl onlarýn bu eserleriyle ölecek deðiliz. Bizim gibi nice gençler þiir yazýyor hatta kimileri o kadar güzel sözler, þiirler yazýyor ki kýskanýyorum. Kimsenin gençleri düþündüðü yok belli yaþa gelmiþ büyüklerimiz biz halen ölmedik der ki gibi iradeyi ellerinden býrakmak istemiyor ve sonra diyorlar ki bu gençlerden adam olmaz. Sizden fýrsat kalmýyor ki bizde baþarýya koþalým. Bu durum beni büyüklere karþý hýrçýnlaþtýrýyor. Ama þuna inanýyorum ki herkes belli bir süre sonra ister istemez gençlere sýrasýný verecek bu biraz geç olacak ama maalesef sýra bize gelecek çünkü dünya ölümlü.
Fatoþ senin þiirlerinde harika çünkü bir emek harcýyorsun, duygularýný gece gündüz demeden kâðýda döküyorsun senin halinden ben çok iyi anlarým. Birde senin ilhamlarýnýn nerden geldiðini sorabilir miyim çünkü gayet saðlam yerden geliyor kýskanýyorum haberin olsun:) Artýk bu kadar sözün üzerine bir þiirin gelir. Bak kýzýnca çok kýzýyorum görüyorsun ama kýzmamak daha iyi:) Sýradaki yazdýðýn þiir bana gelsin bakalým þansýma ne gelecek.
 
06/04/2009 19:06

Teþekkürler Suat:))
Benim için destek çok önemli. Ýnanýlmaz acemiyim bu konuda çünkü. Daha damla olmanýn ne olduðunu öðrenirken, akmaya çalýþmak, destek istiyor.
Aymavisine bende teþekkür ediyorum. En azýndan kimse ne yapýyorsun, burasý blog demiyor:))
 
06/04/2009 00:29

Fatoþ, o kadar güzel þiirler yazýyorsun ki kelimeler yeni anlamlar kazanýyor sayende. Zehirli Mavi þiirinde çok güzel. Yüreðine saðlýk. Eðer böylesine güzel þiirler yazýp ta benimle paylaþmazsan, bu sefer kýzmam sende iyi birisin, bencil deðilsin:) Þiirlerini severek takip edeceðim. Ayrýca þiirlerini okuma imkâný saðladýðý içinde AYMAVÝSÝ ne çok teþekkürlerimi sunarým.
 
04/04/2009 19:11

fatoþ haným bari siz yarým edin bana.. aþýk oldum çünkü. Sizce nasýl davranmalýyým? bu iþ oldu mu?
 
03/04/2009 18:42

Suat, bir selam vermeyenlere inat þiirin güzeldi...
Eklemeyi unuttumuþum...
 
1 ... 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 ... 31
Mesajlar : 221 - 240
Sayfa : 12
Toplam mesaj : 601

 

 


 

Powered by : AlexGuestbook © - infos_spam.php?lang=english','down',350,280,'scrollbars=yes')">Note to spammers

Skin design by : Un prof belge en vadrouille
Valid
XHTML | CSS