>
 

Aymavisi
Anla, selletir ve Yaama Dntr...

AyMavisi benim dnyam, sizin de varsa paylamaktan ekinmeyin.

 

sminiz : *
Mailiniz : [P]
Varsa Siteniz :
Mesajnz : *

Ltfen Resimdeki Drt Harfi Girin :
If you can read this, don't touch the following text fields.If you can read this, don't touch the following text fields. 

Mesajlar : 201 - 220
Sayfa : 11
Toplam mesaj : 601
1 ... 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 ... 31
27/07/2009 09:07

Suat için son kez yazacam, silmezsiniz umarým Tunay bey...
SUAT, bana gelen uyarý sana gelmemiþ anlaþýldý...Sýrf beni merak edeceðini bildiðim için cevap yazýyorum...Siteye kötü þiir eklemek yasakmýþ, beðenilmedi :))
Burayý chat sitesine çevirdim, suçlu benim, site sahibinin hakký var. O yüzden kendine iyi bak arkadaþ, þiirleride boþver yazmýcam artýk...
Ýyilik ve kiþilik daha güzel hissettiriyor insaný...
Bana yettin saðol...
 
27/07/2009 00:10

Yýllar önce FATOÞ adýnda arkadaþým ve Bana Doðum Günümde þiir hediye eden, hediye sever dosttum olarak ta bildiðim biri vardý. Ama þimdi yok sanýrým. FATOÞ sesimi duyuyorsan, seni siteye bekliyorum güzel þiirlerinle beraber.

Siteyi ve bizi çok yalnýz býraktýn. Beni üzme yoksa avazým çýktý kadar baðýrýrým :)
Hadi bir an önce güzel þiirlerinle renklendir AYMAVÝSÝ’NÝ
 
03/07/2009 22:51

yýllardýr aradýðým özellýkte tam býr býlgý akýs sýtesý cok sevdým cok sagolun=)
 
21/06/2009 15:25

huzur dolu bir köþe bu site. hani doðada bakir noktalar gibi. bu siteyi hazýrlayan arkadaþa teþekkürü bir borç biliyorum. zihninize saðlýk çok faydalý ve yorucu bir çalýþma.

ana sayfa linkini her sayfaya eklerseniz biz de kýsa yoldan ulaþsak olmaz mý teþekkürler.
 
16/06/2009 21:59

merhabalar emeðiniz için siz siteye yazý vs.ekleme iþini yapan arkadaþlara teþekkür ederim paylaþýmlarýnýz çok güzel fakat þu yazýlarý kopyalamayý yasaklamýþýnýz.rica etsem kopyalamaya izin verirmisiniz çünkü bu sonucunu düþünmeden yapýlmýþ bir paylaþým olur , þartsýz bir paylaþým ve bence paylaþýmýnda þartsýz koþulsuz olaný güzeldir.sevgilerimle...
 
04/06/2009 04:25

HAYIR HAYIR

Nasýl böylesine rahatsýn ki sanki hiçbir þey olmamýþ gibi
Yýllar boyu ümitsizce seni bekledim geldin mi ki
Bir gün olsun kapým çalýp halim nedir sordun mu ki

Çek ellerini ellerimden, çek gözlerini gözlerimden
Bunca yýldýr yokluðunda alýþtým ben yalnýzlýða
Ýçimde birçok þey kýrýldý çok geç artýk dönme bana

Hayýr hayýr boþuna yalvarma inanmýyorum sana
Hayýr hayýr gözyaþýna da hayýr inanmýyorum sana
Hayýr hayýr yüz bin kere hayýr acý çektirme bana
Hayýr hayýr yüz bin kere hayýr inanmýyorum sana

Sen hiçbir zaman dost olmadýn
Hiç hiçbir zaman destek olmadýn
Yýllarca hep sustum ama bir tek þey istiyorum senden
Onurlu bir yabancý gibi lütfen artýk çýk git bu evden

BARIÞ MANÇO

En sevdiðim þarkýlarýndan bir tanesi,
Hayýr inanmýyorum sana derken o kadar içten söylüyor ki
Ýçim yanýyor…
Mekânýn Cennet olsun, BARIÞ MANÇO
 
24/05/2009 17:13

Teþekkürler Suat, annenede teþekkürlerimi ilet.
Benim þiirlerime öncelik tanýdýðýn incelik incelik içinde saðol:))
Ama ayný oranda beðenilmek daha evla sanýrým :))
 
23/05/2009 05:38

Fatoþ, Annem sana sabýr diliyor ve selam söylüyor, Annemde annesini küçük yaþta kaybetmiþ senin halinden anladýðýný söylüyor. Allah’ým sana da uzun ömürler versin.
Devrim arkadaþým, þiirlerimizi ve yazýlarýmýzý beðendiðin için bizde sana çok teþekkür ederiz. Ama önce Fatoþ’un yazýlarýný ve þiirlerini beðen ondan sonra benim yazýlarýmý ve þiirlerimi beðen :) Ya da ikimizin yazýlarýný da þiirlerini de ayný oranda beðenebilirsin. :)
 
20/05/2009 06:38

Devrim, teþekkürler...
 
20/05/2009 06:37

Merhaba Suat...
Annene saðlýk ve uzun ömürler diliyorum,
anneme sevgilerimi ve özlemlerimi dualarýmla iletiyorum...
 
18/05/2009 23:15

harika þiirler yazýlar emeðinize saðlýk
 
17/05/2009 04:20

Merhaba Fatoþ, CANIM ANNEM þiirimin bir hikâyesi var anlatýyým sana. Anneme sana þiir yazacaðým diyorum ama bir türlü yazamýyorum, bir gün hüzünlü bir günümdeyim aklýmda anneme þiir yazmak var cümleleri toparlayýp yazamýyorum yine:) Allah’ýma dua ettim. Allah’ým bana yardým et, anneme þiiri yazacaðým dedim. Neyse Allah ve melekleri tarafýndan yardým hemen geldi 5 dakikada þiiri yazdým, 10 dakikada aðladým, aðlamaktan baþýma aðrý geldi, sabaha kadar uyuyamadým. Ertesi gün þiirimi Anneme okuttum çok beðendi ve duygulandý sonrada sarýldý bana. Sonra komþular okudular onlarda beðendi tabi bazýlarý kýskandý :) Annem, duasýyla beni birçok ölümden kurtardý, o yüzdende Anneme can borcum var. Hakkýný ödeyemem Annemin.
 
15/05/2009 05:46

Bir tanecik anneni anlatýrken, gerçek anne olan bir çok kadýnýda ne güzel anlatmýþsýn Suat. Benim annemde o kadar mükemmeldi ki, giderken yanýnda, benden bir çok þey götürdü. Oradada anneliðe devam edecek biliyorum. Ediyor, bunuda biliyorum. Yüreðine saðlýk arkadaþým...
 
14/05/2009 16:25

CANIM ANNEM

Sabah ezanlarýnda uyandýn, dilinde dualarýnla.
Dualarla bütünleþtin, yalvardýn Allaha gözünde yaþlarla.
Yaþlar birikti yüzünde, güneþ doðdu içinde benzersiz bir nurla.
Nurunu yaydýn etrafýna, baþýnda beyaz bir eþarpla.

Fedakârlýk ettin uykundan Anne, hastayým bile demedin.
Evlat sevgisiyle doluydu yüreðin, canýnýn kýymetini bile bilmedin.
Cennete giden en kestirme yoldu ayaklarýn, sen bizden adýmlarýný esirgemedin.
Desen ki ben evlatlarým için yaþadým; kalan ömrümde senin olsun Anne

Elinden Kuran-ý KERÝMÝ düþürmedin, sabah güneþi önce yüreðine doðdu Anne
Allah sana Hacýlýk nasip etsin; CANIM ANNEM oldun, Hacý annemde olursun inþallah Anne
Belki dediðin kadar baþarýlý olamadým hayatta; bu da bir kadermiþ Anne
Allaha can borcumu ödediðimde; sana da ödemiþ olurum, hakkýný helal et Anne

Bir Allaha, bir sana can borcum var Anne
Sevdiðim kýzý alamadým, yýllar yýlý dertliyim Anne
Hayata küsmedim belki; ama çok kýrýldým Anne
Saçýmda aklar, yüreðimde yanýklar var Anne
Kimse de kalmadý ahým kalmayacak ta, ben göremesem de sen göreceksin Anne
Ölürsem ardýmdan bol bol dua et, beni orda da yalnýz býrakma Anne
Gözyaþlarý hep sýcaktýr, ölüm çok soðuk üþüyorum Anne
Hayatta muradýma eremedim, gözüm açýk gidecek haberin olsun Anne.

SUAT
 
12/05/2009 04:52

Ben teþekkür ederim Suat, bu kadar önemsediðin için.Allah sendende razý olsun, bir gün çeþme baþýnda berbat sesimle þiirde okurum :P Ýyiliðin görünmediðini önemsemiyorum, bitmesinde...
Anne aday adayý olarak sevindirdin beni:))
Sevgi ve saygýlar benden...
 
10/05/2009 20:16

Çok çok teþekkür ederim yüreði güzel arkadaþým Fatoþ, Allah razý olsun beni kýrmadýn ve bana güzel þiirini hediye ettin. Bu iyiliðini ömrüm boyunca unutmayacaðým. Ama sanaldan eriþen dediðin için, içim biraz burkuldu. Bir daha ki doðum günümde Türk sinemalarýnda olduðu gibi çeþme baþýnda buluþup öyle verirsin þiirini olur mu? :) Ýyilikte kimi zaman görünmezdir þuan bizler gibi. Allah’ým iyi insanlarla tanýþmayý nasip etsin bizlere. Tüm Annelerimizin karþýsýnda saygýyla eðilir, ellerinden öper, Anneler gününü kutlarým. Sevgi ve Saygýlarýmla
Suat
 
10/05/2009 08:02

BÝR YANIM CENNETÝNDE, BÝR YANIM CEHENNEMÝNDE KALDI

Sevmeye bir maviyi yakýþtýrýrdým.
Renklerini görünce, maviyi maviye nikahladým.
Renklerin hepsinde olmak, her renkte sevmek için.

Güneþini çalarlardý günlerimin.
Yansýmalarýn vurunca, güneþi yýldýzlara baðýþladým.
Günlerimin adýný güneþ koymak için.

Sýnýrý, zamaný, mekaný, kiþisi olmayan düþlerim vardý.
Kulaðýma fýsýldadýðýnda, hepsini çocuklara masal yaptým.
Seninle baþka düþler kurmak için.

Elbiselerimi giyip, bilmediðim yerlere giderdi ruhum.
Senden sonra, ruhum, elbisem ve bedenim iç içeydik.
Bütün diyarlarda seninle olmak için.

Bütün bunlara esir oldum yine.
Yanýmdan yanýný alýp gittiðinde.
Bir yaným cennetinde,
Bir yaným cehenneminde kaldý.

Son baharýn son çocuðu Kasým.
Yarým yamalaðým iþte,
Ya saklandý geleceðe, ya da geçmiþte.
Ne zaman nerede ve kimde olduðunu bilmediðim yaným.
 
10/05/2009 07:58

DOÐUM GÜNÜN KUTLU, HERÞEY GÖNLÜNCE OLSUN SUAT...
BU ÞÝÝRÝMDE, SANA SANALDAN ERÝÞEN, BENÝM GERÇEKLERÝMDEN OLUÞAN, HEDÝYEM OLSUN ARKADAÞ...
 
05/05/2009 06:50

Peki Suat, 10 mayýsta yazdýðým þiirlerden birini sana hediye edeceðim.
Benim doðum günüm martta:))
Ben kitap çýkarýrmýyým bilmiyorum( hatta sanmýyorum) ama sana desteðim bilesin, imzaný geliþtir þimdiden, þöyle ihtiþamlý biþey olsun:))
Güzel þeyler düþünülürde, sonu güzel olmaz mý?
Çok güzel olur bencede:))
 
03/05/2009 05:02

Hayraný olduðum arkadaþým Fatoþ, nasýlsýn? 10 Mayýs benim doðum günüm bana bir þiir hediye eder misin? Bende senin doðum gününde sana þiir hediye ederim hediyeleþiriz. Hem bana doðum günün de þiir hediye ederek tarihime geçersin. Aklýma geldi bu fikrimi seninle paylaþmak istedim. Belki ilerde kitap çýkarýrsam senin þiirini kitabýmda yayýnlarým. Farklý bir þey olur. Sence de iyi olmaz mý? Kitap çýkardýðým yýllarda görüþürsek kitabýmý sana hediye ederim. Sen benden önce kitap çýkarýrsan sende bana hediye edersin. Çok güzel olur bence.
 
1 ... 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 ... 31
Mesajlar : 201 - 220
Sayfa : 11
Toplam mesaj : 601

 

 


 

Powered by : AlexGuestbook © - infos_spam.php?lang=english','down',350,280,'scrollbars=yes')">Note to spammers

Skin design by : Un prof belge en vadrouille
Valid
XHTML | CSS