>
 

Aymavisi
Anla, selletir ve Yaama Dntr...

AyMavisi benim dnyam, sizin de varsa paylamaktan ekinmeyin.

 

sminiz : *
Mailiniz : [P]
Varsa Siteniz :
Mesajnz : *

Ltfen Resimdeki Drt Harfi Girin :
If you can read this, don't touch the following text fields.If you can read this, don't touch the following text fields. 

Mesajlar : 141 - 160
Sayfa : 8
Toplam mesaj : 604
1 ... 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 ... 31
12/02/2011 04:32

harika bir site çok beðendim. aklýnýza saðlýk, psikoloji okumayý çok severim insaný bilinçlendiren çooook güzel yazýlarýnýz var..
babama yazdýðým bir þiirimi paylaþmak istiyorum
ve sitenize hediye ediyorum.
Biliyorum beni duyuyorsun,
Tüm sevgilerini herkese yayýyorsun
Býrak herkes sevdiði kadar sevsin
Seçimini , yalansýz , riyasýz yapsýn
Sen gerçek sevgi vermiþtin,...
herkese, canýný kimseler yaksa bile.
Deðer verirdin herkese
Canýný sýksalar bile,
seni çok özlüyorum,
Seni sevenler, beni unutmasalar bile.
Sana Sevgi ve Saygýlarýmla..
Sevgili caným baba....
yazan : Selma Aras
 
18/01/2011 21:56

harika bir site çok beðendim..yalnýz bir çok filozof ve þair olsa çok daha süper olur teþekkürler...
 
10/01/2011 06:03

merhaba ben sitenizin yeni takipçsiyim. felsefe bölümündeki resimlerin üzerinde yazýlar var.. o resimler benim çok ilgimi çekti o resimlere nasýl ulaþabilirim yardýmcý olursanýz sevinirim...teþekkür ederim
 
10/01/2011 04:49

ÇOK GÜZEL BÝR SÝTE OLMUÞ ELLERÝNÝZE SAÐLIK.... TEÞEKKÜRLER... AYSUN YURTDAÞ
 
03/01/2011 04:26

Sevgili Tunay,
Uzun zamandýr siteni ziyaret edememiþtim. Bu akþam fýrsat buldum ve okumaktan çok keyif aldým. Þöyle bir düþündüm ;" Ýnsanýn kendini anlamasýnýn yolu baþkalarý ile baþlýyor ve kendi iç yolculuðu ile devam ediyor,iþte molanýn en uzunuda burada veriliyor,çok zaman alýyor ve çok çaba istiyor." Bu yolculukta sana bol þans diliyor ve yeni yýlýný kutluyorum.
 
11/12/2010 03:02

HABERDARIM SÖYLEMEDÝKLERÝNDEN
Aldým gönlüme, sultaným olasýn diye
Yazdýrdým alnýma, alýn yazýmsýn diye
Taçlandýrdým umutlarý, yenilgilere alýþmasýnlar diye
Alkýþladým geliþlerini, aþkýn anlamý bozulmasýn diye

Haberdarým söylemediklerinden, senin canýn sað olsun.
Gittiðin her yerde; bir gözüm, bir kulaðým var nasýl olsa
Haberdarým gizlediklerinden. Senin ömrün uzun olsun.
Gizlediðin her þeyde, bir açýk vereceksin nasýl olsa

Bende akýl ne gezer, sende yürek olmadýktan sonra.
Bende yürek ne diye çarpar, sende sevgi olmadýktan sonra
Benden aþk adamý olmaz, baþucuma kokunu býrakmadýktan sonra
Benden Suat bile olmaz. Sen bana dönmedikten sonra.

“ Ýstisna olur, kaideleri bozarým Senin Ýçin ’’

Suat ACAR
 
21/11/2010 19:38

yine sensiz birgün sona erdi iþte.hemde bayramýn 2.günü ama yüreðimde bayram deðil sonuçta.seni isterken görememek,özlerken sesini duyamamak benim için en acý olsa gerek.ve senin düþüncelerini merakým tarifi edilemez ölçüde.acaba nerdesin?ve duygularýn ne yönde.her saate baktýðýmda sensiz geçen dakikalara lanet ediyorum.sanki kapalý kapýlar ardýndasýn ve anahtarýný arýyorum.inan bana bir boþlukta yardým eli uzanmasýný beklercesine suskunum.sonbahar mevsiminde delice esen rüzgarlarýn savurduðu masum yapraklar kadar çaresizim.ve ben aþkýn alfabesini kullanamamanýn hüznü içindeyim.tek düþüncem olan sen.hiçmi hissetmiyorsun sevgimi.oysa ben hergün hep seninleyim.hayalinleyim.düþüncemdesin.düþüncemsin,sevgimsin,gözyaþý selimsin.... 01.01.2007
 
26/10/2010 04:03

Bu kadar emek için yüreðinize saðlýk.eline kalem tutturmaya çalýþan bir avanak olanak pek maddi yardýmým dokunmaz ama belki karalamalarým ilginizi çeker ve biraz olsun yardýmcý olmuþ olurum. kafasý düþünceye çalýþan sizin gibi insanlara çok fazla ihtiyacý var bu ülkenin ve hatta dünyanýn.tekrar ellerinize saðlýk.
 
12/10/2010 05:47

gizli günah külrengi güneþe benzer
içiçe halka açýk halkalý gevrek çevreli pýrtýk
ne þecaat yaysýn beklenir ondan etrafa
ne ýmýk.

külrengi güneþ! zamanýnda yüceymiþ milâdýn ondokuzuncu asrý
apsentle yüceltilmiþ mesela.
külrengi güneþ! utancýn kafkayesk hava þartlarýna bürünmüþ davetiyesi.
oku saplýyken gördüm anneciðim asr aklýmý çeldi kanla aktý üzerime kibir
kamyon lâstiðinden yapýlma oyuncak çember
kaðýttan yapýlma oyuncak edilemeyen fener
anneciðim aleyhime tanýklýða bunlarý kim çaðýrýyor
gönenç mi yoksa korku mu hissediyor
el tutuþtuðu zaman yetiþkinler.
yolcu819, 21.12.2005 17:19
16.sebep:

son harita akrebin çizdiðidir okudum biliyorum
salladýlardý beni biliyorum çýyanla doluydu son beþik
aþýrtabildikleri son rubikon kaðýt parayla aþýlandý
son çardý âþýk kocalarýn katledilen pîri nick
son halifeye ifade-i merâm fransýzca aþýlandý.

sondu ey cinayetle iki kat tezgâh sýnýfýnda kalan siz
hayýrla yadetmediniz bismark’ý görevden alan
avrupa’ya kök söktüren çolak kayser’i
kasýntýsýz gezilmeyen ýþýklý sergileriniz
çubuðu el çabuðu rokoko izlenimci kübist
dýþavurumcu fovist olanlardýnýz
görmezlikden geldiniz çetenin kýskývrak enselendiðini
bu yüzden külün ne yana savrulduðunu size sormam anlamsýz.

sorsaydým omuz silkecektiniz mayanýn ne zaman taþtýðýný
kirliydi sapkýndý çarpýtýlmýþtý dile döktükleriniz ne kadarsa
mýrýldanmaz olaydýnýz hayata nal sesinden muþtu bulaþtýðýný
daðlarý alýcý kuþun pençesine terk ettiniz vadileri bir parsa.

neyinizle görünmüþseniz aleme çelimli ve tiz
hangi tabaka üzerinde durulacaðýný kestiremediniz
bir o yana yarým çark olmadý bir bu yana
iç bade diyen siz deðil misiniz doldur kase
aranýzdan kim çýkacak sorarým
çýraklýk evresini geride býrakma telaþýndan arýk çýrpýnýþlý rakkase
yamaklar kiralamak istiyor yine de ikircikten kurtulamýyorsunuz
iþ talebinde bulunan yeniyetmelerinizin zihni
berraksa bakýþlarý bulanýk
berrak bakýþlar sahibi bunlarsa ki zihin bölgesini tarayýn
karaltýdan baþka þey bulamayacaksýnýz
iþsizlik ayazda kalýp yanmak demek
tam istihdam gayet ýlýk
size günü gayet ýlýk geçirtiyor körpe vücutlar
gözlerinizi zayýflatýyor ve býrakýyor üstünüze argýnlýk
körpe vücutlar sayesinde oltaya çorman küre akrobatý
kokusunu iliþtirip diploma almýþtýnýz
þu yaptýðýnýzý kim beðenir kendiniz bakýn
dilencilere dönüp bize aþký telkin etmeyin diye yalvarmalarýnýz
eþiniz varmýþ aþýnýz varmýþ iþiniz varmýþ daha neyiniz sorgulansýnmýþ
ey koca dalak ey insanlýk!
vodvile konuþlandýrýlýyorsunuz týk yok
kaldýysa þairlere emanet edecek bir þeyiniz kaldý asma kilit altýnda
yahudiydi osip mandelstam demekle avunacaksanýz
sýranýz geçti kusura bakmayýn yandýnýz
kaldý koltuk altýnda bir casusun anahtarýnýz
umur etmediniz þefaati bari güvenlik kamerasýndan
öz benliðinizi altlý üstlü seyrederek
gecikme pahasýna külün ne yana savrulduðu haberini bekleseydiniz
inkara yeltenmeseydiniz içinizde maya taþtýkça bir þeylerin kýpýrdandýðýný
bileydiniz çoðalaydýnýz kayda geçeydiniz allah bizi kýskývrak enseledi diyeydiniz
kývraklýðýnýzý tövbe tövbeyi inþirah inþirahý suskunluk perçinliyeydi.
 
11/10/2010 20:35

tutsaklýðý zincirleyip koysam bir köpek ölüsünün önüne
yerinden ruhunu damlatýr üstüne....
buda sana gelsin...
güzel bir site
 
09/10/2010 03:51

ayrý ayrý sayfalarda bir hayat felsefesi bütünlemeye çalýþýrken sitenize denk geldim ve o kadar ayrý felsefelerden bir bütün oluþturulmuþ ki hayranlýkla saatlerce vakit geçirebiliyorum.TEÞEKKÜRLER
 
08/10/2010 20:22

Dünyam dediðiniz sitenizi çok beðendim herþeyiyle kaliteli bir site.En çok adý hoþuma gitmiþti öylece girmiþtim sitenize,sadece adýný deðil içeriðinide çok beðeniyorum.Ellerinize saðlýk.
 
04/10/2010 20:38

BÝRÞEY OLMAMIÞ GÝBÝ

Düþümden düþmüþsün bir kere
Yüreðimdeki kandilleri söndürmüþüm ben
Toz bulutunun içinden sað çýkmýþsýn bir kere
Tabutunu boþ taþýmýþým ben

Bir þey olmamýþ gibi davranmýþsýn bir kere
Sevgini, saygýný unutmuþum ben
Aþk oyununda; taþlarýnýn, yerini deðiþtirmiþsin bir kere
Hiçbir þey yaþanmamýþ gibi, seninle ilgili her þeyi unutmuþum ben

Suat ACAR
 
27/09/2010 13:05

kendini hayranlýkla seyreden gösteri toplumu
Onur sezgin ( ***************.onur-sezgin.tr.gg )
Adalet nedir? Yaþamýn amacý nedir? Mutluluk mu önemlidir yoksa mutluluða götürmese bile, kậðỉt üstünde kalan toplumsal eþitlik ve adalet mi?
Gerçek ne anlam taþýr, gerçeði sahte görüntüden nasýl ayýrt ederiz? Gerçek saklanýr mý? Çoðu kimse bu sorularý nasýl çözeceðini bilmiyor. Bu sorularý kendine yönelten birçok sýradan kiþi bir süre sonra zihinsel felce uðruyor, bu tür sorularý sormaktan vazgeçiyor.
Dünya ile ilgili sorular ( görgül ) sorulardýr. Dünyayý inceleyerek, deney yaparak, gözlemleyerek cevabý verilebilen sorulardýr. Bir de mantýk ve sistemler arasý iliþkilerle ilgili sorular vardýr ki, bu tip sorulara gözlem ve inceleme yaparak cevap vermek olanaklý deðildir.
“Hak nedir?” gibi bir soru, ne pencereden dýþarýya bakarak ne de biçimsel bir sistemin iç tutarlýlýðýný inceleyerek yanýtlanabilir. Bu tür sorular bizi hep rahatsýz eder ve felsefenin baþlangýcýna götürür.
“ Ýkinci sýnýf vatandaþ nedir?” “Tam baðýmsýzlýk nasýl olur?” “Irk nedir?” “ýrkçýlýk nasýl olur?” “Sömüren ve sömürülen kimdir?” “Ezen ve ezilen kimdir?“
Kimi çocuklar babalarýna bu tür yanýtlamasý zor ve ilginç sorular sorabilirler. Babalar çoðu kez bu sorularý yanýtlamaktan kaçar ya da bu tür saçma sapan sorular sorma diye uyarýr. Tabi çocuklar da bu tür sorularý sormamak için bastýrýlmaya koþullanýrlar. Ama birileri bu tür sorulara býkmadan usanmadan cevap vermek zorundadýr.
Türkiye’de sorularý saðlýklý cevaplarla doyurulmamýþ bir halk, kendini hayranlýkla seyreden bir gösteri toplumuna dönüþmüþtür. Ortalýk savaþmak isteyen kahramanlarla dolu ama hiç kimse düþmanýný tanýmýyor. Potansiyel suçlu kimdir, nasýl ortaya çýkmýþtýr. Neden böylesi bir ölüm kalým oyununu oynamaktadýr. Kimse bu sorularý sormuyor. Sormak ve sorunun muhataplarý ile tartýþmak için bir araya gelmek bile vatan hainliði sayýlýyor. Düþman olarak görülen taraf ne yapmak istemektedir? Hedefi neyi gerçekleþtirmektir?
Ýstedikleri þeyler, modern zamanlarda yaþayan, her insanýn sahip olmasý gereken insancýl haklar mýdýr?
Bu sorularýn yanýtýný, egemen sýnýfýn çýkarlarýný yansýtmayý kendine iþ edinen medyadan beklemek haddinden fazlasýný ummak olur. Egemen konumdaki iktidar biçimleri, bireylerin sadece bilinçlerini deðil bilinçaltlarýný da etkilemektedir. Bu yüzdendir ki, ( insan haklarý, saðlýk güvencesi, iþsizlik, eðitim ) gibi en temel sorunlarý çözmek konusunda tepkisiz kalmayý tercih eden bir halk, tuttuðu bir futbol takýmýnýn yenilmesi durumunda tozu dumana katmayý bir erdem sanýr. Ya da Donkiþot gibi düþman gördüðü yel deðirmenlerine saldýrýr. Bu çok ucuz ve sahte bir kahramanlýktýr. Bu durum, insanlarýn kendilerini her an boþluða fýrlatabileceði bir uçurumun kýyýsýnda durmasý gibidir. “Artýk beni hiçbir þey durduramaz” düþüncesi ve buradaki eylem özgürlüðü, bir kendi – kendini – yýkma özgürlüðüdür. Oysa gerçek özgürlük hakikate açýk olma özgürlüðüdür. Halk aydýnlanmamýþsa yapýlan eylemin ne önemi var. Ruh saðýltýmýndaki bir hasta, kendi durumunun doðruluðunu görmez. Çünkü kendi görüþünün önüne engeller koyar. Bir adým gerileyip gerçekleri olduðu gibi görmek zordur.
1.perde 2. kýsým “Gönül Öðretmen”
Ders kompozisyon dersiydi
Anlattý öðretmen, yapýlmasý gerekenleri
Yazabilmek için en etkili cümleleri
Onu can kulaðýyla dinleyen öðrencilerine
Sonra ekledi, “Kelimeler” dedi
“Ancak kelimeler yansýtabilir
En saklý düþüncelerin resimlerini!”

Anlaþýlan o ki, her þeyde olduðu gibi
Bu iþin de varmýþ bazý incelikleri
Küçük bir ev ödeviydi yalnýzca verdiði
Küçüktü küçük olmasýna da,
Þaþýrtmýþtý yine de bazý öðrencileri
Hiçbiri tahmin etmiyordu
Baþlangýç için böyle bir yöntemi

Babalarýnýn iþten dönmelerini bekleyeceklerdi
Sonra sarýlacaklardý babalarýna,
Sevgi dolu bir gülümseme ile
Daha kapýda ilk gördükleri anda hem de
“Peki, ya daha sonra?”
Diye sordu bir öðrenci sabýrsýzlýkla

Sýnýfýn en çalýþkan öðrencilerinden biriydi Fatma
Keþke diðer öðrenciler de hep böyle olsa
Demiþlerdi ya, hani öðretmenler toplantýsýnda
Karma eðitim diyorlardý bunun adýna
Üstün zekâlýsý da vardý, oldukça geç anlayaný da
Elmalarla armutlarý karýþtýrmak doðru olmasa da
Ülke koþullarý diyorlardý, alt yapý gerekir diyorlardý,
Sorumluluðumuz büyük deyip,
Toplantýyý kapatýyorlardý

Ýyi ama bu durumda ne yapmalý?
Önce Fatma’nýn sorusunu yanýtlamalý
Diye düþündü Gönül öðretmen
Dalgýn düþüncelerden sýyrýlarak
Ve cevap verdi,
“Babanýzýn tepkilerini yazacaksýnýz”
Hiç oralý olmadý Ahmet,
Oralý da deðildi zaten
“Sen” dedi Gönül öðretmen,
“Sen anladýn mý ne yapacaðýný?”
Cevap vermedi Ahmet
Nemli nemli bakan gözlerinin karasý
Sanki Arap atlarýndan kalmaydý
Kaybettiði yarýþa üzülür gib
 
22/09/2010 00:47

1.perde 2. kýsým “Gönül Öðretmen”
Ders kompozisyon dersiydi
Anlattý öðretmen, yapýlmasý gerekenleri
Yazabilmek için en etkili cümleleri
Onu can kulaðýyla dinleyen öðrencilerine
Sonra ekledi, “Kelimeler” dedi
“Ancak kelimeler yansýtabilir
En saklý düþüncelerin resimlerini!”

Anlaþýlan o ki, her þeyde olduðu gibi
Bu iþin de varmýþ bazý incelikleri
Küçük bir ev ödeviydi yalnýzca verdiði
Küçüktü küçük olmasýna da,
Þaþýrtmýþtý yine de bazý öðrencileri
Hiçbiri tahmin etmiyordu
Baþlangýç için böyle bir yöntemi

Babalarýnýn iþten dönmelerini bekleyeceklerdi
Sonra sarýlacaklardý babalarýna,
Sevgi dolu bir gülümseme ile
Daha kapýda ilk gördükleri anda hem de
“Peki, ya daha sonra?”
Diye sordu bir öðrenci sabýrsýzlýkla

Sýnýfýn en çalýþkan öðrencilerinden biriydi Fatma
Keþke diðer öðrenciler de hep böyle olsa
Demiþlerdi ya, hani öðretmenler toplantýsýnda
Karma eðitim diyorlardý bunun adýna
Üstün zekâlýsý da vardý, oldukça geç anlayaný da
Elmalarla armutlarý karýþtýrmak doðru olmasa da
Ülke koþullarý diyorlardý, alt yapý gerekir diyorlardý,
Sorumluluðumuz büyük deyip,
Toplantýyý kapatýyorlardý

Ýyi ama bu durumda ne yapmalý?
Önce Fatma’nýn sorusunu yanýtlamalý
Diye düþündü Gönül öðretmen
Dalgýn düþüncelerden sýyrýlarak
Ve cevap verdi,
“Babanýzýn tepkilerini yazacaksýnýz”
Hiç oralý olmadý Ahmet,
Oralý da deðildi zaten
“Sen” dedi Gönül öðretmen,
“Sen anladýn mý ne yapacaðýný?”
Cevap vermedi Ahmet
Nemli nemli bakan gözlerinin karasý
Sanki Arap atlarýndan kalmaydý
Kaybettiði yarýþa üzülür gibi
Biraz daha üstelense,
Eminim ýslanacaktý gözbebekleri

Bu çocuk için, durgun bir öðrenci, diyordu
Toplantýya hep geç gelen Fen Bilgisi öðretmeni
Ya ilgili biri gibi görünmek,
Ya da niyeti öðrenmekti bunun sebebini
“Sanýrým ciddi bir beslenme sorunu var bu çocukta”
Diye açýklama yaptý sýnýf öðretmeni
“Bu doðru” dedi Haluk öðretmen
“Kuru ekmeði ýslatarak yiyorlarmýþ”
“Babasýný bilirim” diye söz aldý Selçuk öðretmen,
“Baðýþlayýn beni ama… Çok uyuz bir adamdýr,
Çalýþmayý pek sevmez”
“Bir þeyler yapýlamaz mý?” diye ýsrar etti
Fen Bilgisi öðretmeni
“Bunlardan öyle çok ki, zibil gibi
Hangi birine yardým etmeli
Aðabeyi çalýþmazsa periþan olurdu halleri”
Denildi ve konu geçiþtirildi

“Sen Hayri, peki sen anlayabildin mi ev ödevini?”
Hayri, saf bir öðrenciydi
Uzmanlarýn kaynaþtýrma öðrenci dedikleri,
Çan eðrisinin alt kýsmýnda olanlardan hani
Okuma yazmayý bir türlü öðrenememiþti
Ailesine katkýda bulunabilmek içinse,
Býkýp usanmadan, sabýrla diziyordu
Çoðumuzun hamallýk dediði o boncuk tanelerini
Oluþturabilseydik bu tür öðrencilere
Hafifletilmiþ El Sanatlarý aðýrlýklý
Okul modelleri,
Ülke için olamazlar mýydý
Yük yerine daha verimli?

Neyse, býrakalým þimdi bu kafiyeli cümleleri de
Ne söylemiþ Hayati, ona bakalým
“Babamýzý kucaklayacakmýþýz öðretmenim”
Çok güldü bu söze arka sýralarda oturan
Ve Necati’yi zekâ bakýmýndan
Hiç aratmayan Abdülkerim
“Neden güldün Abdulkerim?”
“Hiç öðretmenim”
“Hiç olur mu Abdulkerim, bir nedeni vardýr elbet bu gülmelerin”
“Hayati, babasýný kaldýramaz ki, o çok þiþman bir
adam”
“Babamýzý kucaðýmýza alacaðýmýzý da kim söyledi?
Sadece sarýlacaðýz” dedi Gönül öðretmen
“Sonra da tepkilerini yazacaðýz” diye ekledi
Zilin çalmasýný beklerken derin bir of çekerek
Belki de ön sýralarda oturan Ayþe’nin
Neden aðladýðýný merak ederek

“Nesi var bunun?”
“Babasý geçen gün evi terk etmiþ öðretmenim,
Ben þimdi kime sarýlacaðým diye aðlýyor”
“Üzülme Ayþe” diye yanýna gitti Gönül öðretmen
“Üzülme, sen de annene sarýlýr, onun tepkilerini
yazarsýn”
“Olur mu öðretmenim?” diye sordu Ayþe
Silerken gözyaþlarýný,
Ýçi de biraz olsun rahatlamýþtý

“Ben de anneme sarýlsam olur mu?” diye sordu
Arkalarda oturan sýnýfýn en uzun boylu kýzý Arzu
“Hayrola Arzu, yoksa senin de mi baban?”
“Hayýr” diye hýzla cevap verdi Arzu
Leb demeden anlamýþtý leblebiyi
Sorusunu daha tamamlayamadan öðretmeni,
Kusmuþtu içinde birikenleri
“Ben her zaman sarýlýrým babama,
Sorun olmaz ki bu bana
Bilirim içinden geçenleri
O yüzden harcamak istemem boþ yere kelimeleri
Yazmak için her gün yaþadýðým þeyleri”


“Annene hiç sarýlmýyor musun peki?”
Diye sormak istemiþti ki,
Ansýzýn çalan zilin sesi bitirmiþti bu dersi
Aðýr aðýr inerken merdivenleri
Bu soruyu düþündü, acaba neydi sebebi?
Takýlmýþtý bir kez aklýna
O kýzýn söyledikleri

Sonunda öðrendi Gönül öðretmen
Sýnýfta okunurken kompozisyon ödevlerini
Arzu’nun annesi, öz deðil – üveydi
Ýþte buydu nedeni
(Bir çocuðun anne özlemi)

“Kelimeler” de
   
10/09/2010 04:11

Elinize saðlýk.....Site çok kaiteli olmuþ...Ben bir konudan rahatsýz oldum....fon resimler veya küçük animasyonlar çok abartýlý olmuþ... gözleri rahatsýz ediyor uzun süre baktýðýnýzda.....Dikatte alýrsanýz sevinirim þimdiden teþekkürler...
 
01/09/2010 09:17

bir site bu kadar mý güzel olur..aþýk oldum..vuruldum..kendimi çok þanslý buluyorum..emeði geçenlere çok teþekkür ederim...
 
28/08/2010 15:55

merhaba.. muhteþem bir site ve sürekli takip ediyorum, özellikle felsefe bölümü ve resimler çok güzel.. sizden ricam, çok güzel resimler var ben eklemek istiyorum nasýl yapabilirim tabi ki izniniz olursa... yaþattýðýnýz güzellikler için çok teþekkür ediyorum..
 
22/07/2010 02:38

SEZON FÝNALÝNDEYÝZ

Reklam arasýna girmiþ, bir aþkýn sezon finalindeyiz.
Vakit ne çok erken, ne de çok geç.
Perdesi düþmüþ bakýþmalarýn en son düþündeyiz,
Zaman ne ilaç olacak kadar tesirli, ne de susmak kadar etkili.

Hevesi geçmiþ hasret rüzgârlarýnýn limanýna demir atýyoruz.
Günahýmýz; yükümüz kadar aðýr, yavaþ yavaþ batýyoruz.
Altýncý hissimiz özelliðini kaybetmiþ, ayný duygularý ayný anda yaþamýyoruz.
Zaman artýk bizden yana deðil, biz ise zamana karþý yarýþmýyoruz.

Suat ACAR
 
1 ... 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 ... 31
Mesajlar : 141 - 160
Sayfa : 8
Toplam mesaj : 604

 

 


 

Powered by : AlexGuestbook © - infos_spam.php?lang=english','down',350,280,'scrollbars=yes')">Note to spammers

Skin design by : Un prof belge en vadrouille
Valid
XHTML | CSS